HUR PÅVERKAR DE KRAFTIGA RÖRELSERNA PÅ FINANSMARKNADERNA VÅRA FONDER?

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning.

De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. I ett synnerligen skakigt marknadsläge kan det bli aktuellt att senarelägga teckning och inlösen av fondandelar i syfte att säkerställa andelsägarnas intressen och likabehandling. 

Kraftiga svängningar på marknaderna kan medföra att tillgångarna i fonderna inte kan värderas på ett adekvat sätt eller att likviditeten i de underliggande tillgångarna är otillfredsställande. Det rådande läget kan också resultera i att många andelsägare vill lösa in sina fondandelar samtidigt vilket orsakar stora kassautflöden ur fonderna.

Om det inte är möjligt att säkerställa att tillgångarna i en fond kan åsättas ett tillförlitligt värde och att alla andelsägare behandlas rättvist, kan ISECs värderingskommitté fatta beslut om att senarelägga teckning och inlösen av andelar i fonden. För andelsägare innebär detta att order om teckning (andelsägares köp av andelar) och inlösen (andelsägares försäljning av andelar) inte kan verkställas under tiden beslutet om senareläggning gäller.

ISEC fattar beslut om senareläggning endast i undantagsfall och endast om det är berättigat av hänsyn till andelsägares intressen. Så snart orsakerna till senareläggningen upphört kommer beslutet om senareläggning hävas. De order om teckning och inlösen som kommit in till ISEC under tiden för senareläggningen kommer att verkställas i den ordning de kom in.

Om beslut om senareläggning blir aktuellt för någon eller några av fonderna, kommer information om detta utan dröjsmål att publiceras på ISECs hemsida.