24 Mar 2020

Information om senareläggning Lysa Räntor

ISEC har den 24 mars 2020 beslutat att senarelägga handel av fondandelar i Lysa Räntor. Syftet med beslutet är att säkerställa andelsägarnas intressen och likabehandling.

Till följd av att Lysa Räntor har ett innehav i Spiltan Räntefond Sverige, som för närvarande är senarelagd för handel, har ISECs värderings­kommitté beslutat att senare­lägga teckning och inlösen av fondandelar i Lysa Räntor. Detta innebär att order om teckning och inlösen inte kan verk­ställas under tiden beslutet om senare­läggning gäller.

Vi har fattat beslutet om senare­läggning för att säker­ställa andels­ägarnas intresse och att alla andels­ägare behandlas rättvist. Grunden till beslutet är att det i dagsläget inte går att fastställa ett korrekt andels­värde i fonden och därmed garan­tera ett rättvist värde vid teckning och inlösen. Orsaken till att korrekt värdering inte kan säker­ställas är att vi bedömer att värdet på Lysa Räntors innehav i Spiltan Räntefond Sverige är osäkert. Spiltan Räntefond Sverige har inte publicerat något andelsvärde sedan den 19 mars och detta är således det enda fastställda andels­värdet som finns att tillgå i dagsläget. För att så lång det är möjligt kunna hålla Lysa Räntor öppen för handel har vi dagligen estimerat utvecklingen av avkastningen för Spiltan Räntefond Sverige genom olika metoder och uppskattat fel­marginalen på det senast tillgängliga andels­värdet. Våra beräkningar från idag, den 24 mars 2020, visar att fel­marginalen har blivit så stor att det enligt vår bedömning inte går att garantera en korrekt värdering i Lysa Räntor.

Andelsägare behöver inte göra någonting med anledning av detta beslut. De order som kommer in under den tiden handeln i fonden är senare­lagd kommer inte att kunna verkställas, utan dateras och sparas hos ISEC till dess beslutet om senare­läggning hävts. Beslutet om senareläggning kommer att gälla så länge svårigheterna med att få en korrekt värdering kvar­står och så länge det är berättigat med hänsyn till andels­ägares intressen och lika­behandling. Vi fortsätter att kontinuerligt övervaka i hur stor utsträckning det senaste andels­värdet för Spiltan Räntefond Sverige påverkar fondens andels­värde. Så snart orsakerna till senare­läggningen har upphört kommer beslutet hävas och inkomna order verkställas i tur och ordning till första möjliga kurs.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta info[at]isec.com

27 Nov 2020

Vi hjälper er att starta en Luxemburgfond

Ni vet väl att ni kan förvalta en Luxemburgdomicilierad fond under ISECs tillstånd?

27 Nov 2020

Vi hjälper er att starta en Luxemburgfond

Ni vet väl att ni kan förvalta en Luxemburgdomicilierad fond under ISECs tillstånd?

12 Jun 2020

Information till andelsägare i Humle Sverigefond och Humle Småbolagsfond

Informera dig om att vi har gjort ändringar i fondbestämmelserna för Humle Sverigefond och Humle Småbolagsfond

12 Jun 2020

Information till andelsägare i Humle Sverigefond och Humle Småbolagsfond

Informera dig om att vi har gjort ändringar i fondbestämmelserna för Humle Sverigefond och Humle Småbolagsfond

12 May 2020

Underrättelse om överlåtande av Lysa-fonderna

2016 startade ISEC Services AB, i ett samarbete med Lysa AB, två Lysa-fonder som idag har blivit fem. 11 juni överlåts fonderna.

12 May 2020

Underrättelse om överlåtande av Lysa-fonderna

2016 startade ISEC Services AB, i ett samarbete med Lysa AB, två Lysa-fonder som idag har blivit fem. 11 juni överlåts fonderna.