12 Jun 2020

Information till andelsägare i Humle Sverigefond och Humle Småbolagsfond

Informera dig om att vi har gjort ändringar i fondbestämmelserna för Humle Sverigefond och Humle Småbolagsfond

ISEC Services AB står under tillsyn av Finansinspektionen och är ansvarigt fondbolag för Humle Sverigefond och Humle Småbolagsfond. Söderberg & Partners har anförtrotts uppgiften att förvalta fondens tillgångar. 

Vi vill informera dig om att vi har gjort ändringar i fondbestämmelserna för Humle Sverigefond och Humle Småbolagsfond. Ändringarna är godkända av Finansinspektionen och gäller från och med den 10 juni 2020.

Du behöver inte göra något med anledning av detta.


Ändringarna innebär följande:

  • Möjligheten att pantsätta fondandelar tas bort.
  • Det införs en möjlighet för fondbolaget att ta ut en administrativ avgift vid överlåtelse av fondandelar om högst 500 kronor.
  • Det införs ett förtydligande om att analyskostnader kan belasta fonden.
  • Det införs förtydliganden om tillåtna investerare i fonden.
  • Bryttiderna för teckning och inlösen lyfts ut ur fondbestämmelserna och framgår numera endast i fondens informationsbroschyr. Detta innebär att bryttiderna hädanefter kan ändras utan att fondbestämmelserna behöver ändras och att det därmed inte finns ett krav på särskild underrättelse om detta till dig som andelsägare. Du finner alltid aktuella bryttider i fondens informationsbroschyr. Vid förestående ändringar aviserar vi alltid om ändringarna i god tid innan de träder i kraft i fondens informationsbroschyr. För närvarande gäller samma bryttider som tidigare.

Om du har frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på telefon 08-509 313 60 eller e-post fundadmin@isec.com. Du finner även mer information i fondens informationsbroschyr.

Informationsbroschyren, fondens faktablad och de nya fondbestämmelserna finns på vår hemsida www.isec.com/funds.


Med vänliga hälsningar

Helena Unander-Scharin
Verkställande direktör
ISEC Services AB
08-509 31 300


Copyright © 2020 ISEC Services AB, All rights reserved                   

27 Nov 2020

Vi hjälper er att starta en Luxemburgfond

Ni vet väl att ni kan förvalta en Luxemburgdomicilierad fond under ISECs tillstånd?

27 Nov 2020

Vi hjälper er att starta en Luxemburgfond

Ni vet väl att ni kan förvalta en Luxemburgdomicilierad fond under ISECs tillstånd?

12 Jun 2020

Information till andelsägare i Humle Sverigefond och Humle Småbolagsfond

Informera dig om att vi har gjort ändringar i fondbestämmelserna för Humle Sverigefond och Humle Småbolagsfond

12 Jun 2020

Information till andelsägare i Humle Sverigefond och Humle Småbolagsfond

Informera dig om att vi har gjort ändringar i fondbestämmelserna för Humle Sverigefond och Humle Småbolagsfond

12 May 2020

Underrättelse om överlåtande av Lysa-fonderna

2016 startade ISEC Services AB, i ett samarbete med Lysa AB, två Lysa-fonder som idag har blivit fem. 11 juni överlåts fonderna.

12 May 2020

Underrättelse om överlåtande av Lysa-fonderna

2016 startade ISEC Services AB, i ett samarbete med Lysa AB, två Lysa-fonder som idag har blivit fem. 11 juni överlåts fonderna.