29 Jun 2021

Information till dig som andelsägare i Finansco Dynamisk Allokering A

Du får detta brev eftersom du äger andelar i Finansco Dynamisk Allokering A.

ISEC Services AB står under tillsyn av Finansinspektionen och är ansvarigt fondbolag för Finansco Dynamisk Allokering A. Finansco Forvaltning AS har anförtrotts uppgiften att förvalta fondens tillgångar.

Vi vill informera dig om att vi har gjort ändringar i fondbestämmelserna för Finansco Dynamisk Allokering A. Ändringarna godkändes av Finansinspektionen idag, den 28 juni 2021 och träder i kraft den 28 juli 2021.

Du behöver inte göra något med anledning av detta brev.

Vad innebär ändringarna för dig som sparare i Finansco Dynamisk Allokering A?

Ändringarna görs som ett led i ett pågående arbete med att förbättra enhetligheten i och allmänt förtydliga fondbestämmelserna för Fondbolagets samtliga fonder. En stor del av ändringarna i de aktuella fondbestämmelserna utgörs således av redaktionell karaktär.

Av mer materiell art är följande ändringar:

§ 4 Fondens målsättning har förtydligats på det sätt att mottagarfondens målsättning uttryckligen framgår.

§ 5 Fondens möjlighet att hålla likvida medel har förtydligats på det sätt att det nu framgår att högst 15 % av fondens medel får placeras i likvida medel när det behövs för fondens förvaltning.

§ 8 Värderingsprinciperna för värderingen av tillgångarna i fonden har förtydligats.

§ 9 Bryttiderna för teckning och inlösen lyfts ut ur fondbestämmelserna och framgår efter ändringarna endast i fondens informationsbroschyr. Detta innebär att bryttiderna hädanefter kan ändras utan att fondbestämmelserna behöver ändras och att det därmed inte finns ett krav på särskild underrättelse om detta till dig som andelsägare. Du finner alltid aktuella bryttider i fondens informationsbroschyr. Vid förestående ändringar aviserar vi alltid om ändringarna i god tid innan de träder i kraft i fondens informationsbroschyr. För närvarande gäller samma bryttider som tidigare.

Vidare införs en förtydligande skrivning om att nya andelsägare först behöver bli godkända som kunder av oss, i egenskap av fondbolag, innan en investering kan ske i Fonden. Detta med anledning av penningtvättslagen.

§ 11 Avgifterna i fonden ändras. Mer information om de nya avgifterna finns i fondens informationsbroschyr. Ändringarna är i korthet följande:

Den högsta fasta förvaltningsavgiften sänks från 1,75 procent till 1 procent.

Högsta prestationsbaserad avgift höjs från 10 procent till 15 procent av den del av avkastningen som överstiger Fondens avkastningströskel.

§ 15 Det förtydligas under vilka förutsättningar andelsägare kan pantsätta och överlåta fondandelar och det införs en möjlighet för ISEC att ta ut en administrativ avgift om maximalt 1 procent respektive 500 kronor vid sådana händelser.

§ 16 Ansvarsbegränsningen utvidgas något, dock gäller alltjämt det lagstadgade skyddet för andelsägarna.

§ 17 Förtydliganden gällande tillåtna investerare införs.

Vi vill uppmärksamma dig på att en eventuell försäljning av andelarna i Fonden kan utlösa kapitalvinstbeskattning.


Sammantaget innebär det för dig som andelsägare att fonden förvaltas som tidigare men till en sänkt fast förvaltningsavgift och höjd prestationsbaserad avgift när fonden presterar bättre än det tidigare högsta värdet. Utöver detta införs en möjlighet för dig som andelsägare att överlåta andelar och att fondbolaget i samband med överlåtelse (och pantsättning) har rätt att ta ut en administrativ avgift vilket tidigare inte var möjligt. Du som andelsägare kan behöva ta del av den senaste versionen av informationsbroschyren för att se vilka bryttider som gäller inför din teckning eller inlösen av fondandelar.

Vi rekommenderar att du tar del av de uppdaterade fondbestämmelserna som finns tillgängliga på vår hemsida www.isec.com/funds. Där finner du även fondens informationsbroschyr och faktablad.

Du som andelsägare har som vanligt rätt att när som helst lösa in dina andelar i fonden. Om du önskar lösa in dina andelar innan ändringarna i fondbestämmelserna träder i kraft behöver du göra detta innan 28 juli 2021. Inlösen kan göras varje bankdag och är alltid kostnadsfritt.

Om du har frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på telefon 08‑509 313 60 eller e-post fundadmin@isec.com.


Vänliga hälsningar

ISEC Services AB

Helena Unander-Scharin,

verkställande direktör

05 Jul 2021

Information till dig som sparar i Harvest Global Corporate Bonds

Du får denna information eftersom du sparar i någon av våra fonder Fronteer Harvest, Harvest Opportunities Fund eller Harvest Global Corporate Bonds (överlåtande fonder). Vi vill med detta brev informera dig om att din fond kommer att läggas samman med värdepappersfonden Spets.

05 Jul 2021

Information till dig som sparar i Harvest Global Corporate Bonds

Du får denna information eftersom du sparar i någon av våra fonder Fronteer Harvest, Harvest Opportunities Fund eller Harvest Global Corporate Bonds (överlåtande fonder). Vi vill med detta brev informera dig om att din fond kommer att läggas samman med värdepappersfonden Spets.

05 Jul 2021

Information till dig som sparar i Fronteer Harvest

Du får denna information eftersom du sparar i vår någon av våra fonder Fronteer Harvest, Harvest Opportunities Fund eller Harvest Global Corporate Bonds (överlåtande fonder). Vi vill med detta brev informera dig om att din fond kommer att läggas samman med värdepappersfonden Spets.

05 Jul 2021

Information till dig som sparar i Fronteer Harvest

Du får denna information eftersom du sparar i vår någon av våra fonder Fronteer Harvest, Harvest Opportunities Fund eller Harvest Global Corporate Bonds (överlåtande fonder). Vi vill med detta brev informera dig om att din fond kommer att läggas samman med värdepappersfonden Spets.

05 Jul 2021

Information till dig som sparar i Harvest Opportunities Fund

Du får denna information eftersom du sparar i vår någon av våra fonder Fronteer Harvest, Harvest Opportunities Fund eller Harvest Global Corporate Bonds (överlåtande fonder). Vi vill med detta brev informera dig om att din fond kommer att läggas samman med värdepappersfonden Spets.

05 Jul 2021

Information till dig som sparar i Harvest Opportunities Fund

Du får denna information eftersom du sparar i vår någon av våra fonder Fronteer Harvest, Harvest Opportunities Fund eller Harvest Global Corporate Bonds (överlåtande fonder). Vi vill med detta brev informera dig om att din fond kommer att läggas samman med värdepappersfonden Spets.