05 Jul 2021

Information till dig som sparar i Fronteer Harvest

Du får denna information eftersom du sparar i vår någon av våra fonder Fronteer Harvest, Harvest Opportunities Fund eller Harvest Global Corporate Bonds (överlåtande fonder). Vi vill med detta brev informera dig om att din fond kommer att läggas samman med värdepappersfonden Spets.

Efter en tid med minskat intresse för de överlåtande fonderna och därmed försämrade förutsättningar för en effektiv förvaltning ur både ett placerings- och kostnadsperspektiv övertog Fair Investments Sweden AB förvaltningen av fonderna. Med anledning av att både överlåtande och övertagande fonder numera har samma förvaltare kan en mer effektiv förvaltning uppnås genom att fonderna fusioneras.

Sammanläggningen är godkänd av Finansinspektionen och kommer att ske den 18 augusti 2021. 

Du behöver inte göra något med anledning av denna information. 

Om Spets 

Spets är en aktivt förvaltad global aktiefond som inriktar sig på placeringar enligt värdebaserade strategier för att över tid skapa värdetillväxt. Både kvalitativa och kvantitativa metoder används i analysarbetet för att avgöra vilka bolag som Fondens medel kan placeras i. Fondens exponering mot aktiemarknaden kommer i normalfallet vara nära 100 procent av Fondens medel, och som lägst 75 procent. Fondens medel får vara placerade i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar samt på konto i kreditinstitut. Fondens medel får inte placeras i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF eller derivatinstrument.

Fondens målsättning är att åstadkomma en hög riskjusterad avkastning som över en konjunkturcykel överträffar värdeutvecklingen på de aktiemarknader som Fonden vid var tid placerar på.

Fondens medel får placeras utan begränsning av bransch eller geografiskt område. Fonden följer inget jämförelseindex.

Vad innebär sammanläggningen för dig som sparar i Fronteer Harvest? 

Fronteer Harvest har en likartad placeringsinriktning och hållbarhetsprofil och sammanläggningen förväntas inte ha någon väsentlig inverkan på sammansättningen av tillgångarna i din fond samtliga fonder beaktade. Spets har en möjlighet att som lägst ha 75 procents exponering mot aktiemarknaden i jämförelse med Fronteer Harvests högre lägsta exponering om 90 procent. Vidare ändras betoning från placeringar på tillväxtmarknader till värdbaserade strategier oaktat marknad. 

För dig som andelsägare kommer fusionen att innebära att du får andelar i en fond som är en aktivt förvaltad aktiefond med samma risknivå och rekommenderad placeringshorisont. 

Andelsklassomföringen mellan fonderna sker enligt följande.  

  • Andelsklasserna F och L kommer att gå in i Spets andelsklass A (SEK). 
  • Andelsklasserna A, B och K kommer att gå in i Spets andelsklass D (NOK).

För Spets andelsklass A och D tillämpas ett minimibelopp per teckningstillfälle om 500 SEK respektive 500 NOK vilket skiljer sig för Fronteer Harvests andelsägare i klass A, B och F. 

Ovan innebär att investeringsvalutan kommer att förbli densamma för andelsägare som idag investerar i NOK.

Gällande beaktandet av hållbarhet så innebär det en skillnad för andelsägarna. Spets förvaltas på det sätt att hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål.

Fonderna skiljer sig vidare på det sätt att Spets inte har ett jämförelseindex.

Vidare innebär fusionen för dig som andelsägare att teckning och inlösen inte längre är veckovis utan kan ske vid varje bankdag. Ingen av fonderna har möjlighet att ta ut en avgift vid teckning eller inlösen. 

Särskilt om avgiftsstruktur

Fusionen innebär även skillnader i avgiftsstrukturen eftersom Spets inte tillämpar något fast förvaltningsavgift utan endast prestationsbaserad avgift. Prestationsbaserade avgiften för Spets andelklass A och D får högst uppgå till 30 procent av andelsklassens andel av Spets totala avkastning som överträffar fondens senaste all time high. För år 2020 var prestationsbaserade avgiften noll procent då vi valde att inte ta ut den.

För andelsägare som tillhör en andelsklass med prestationsbaserad avgift kommer avgiften beräknas fram till fusionsdagen. Därefter kommer avgiften beräknas enligt villkoren för Spets respektive andelsklass. Vid fusionstillfället kan således andelskursen understiga brytpunkten (all time high).

För övriga andelsägare innebär fusionen att det inte längre kommer att utgå någon fast förvaltningsavgift utan endast en prestationsbaserad avgift.

Detta innebär sammantaget att du inte kommer att betala en prestationsbaserad avgift utan att ha tagit del av en uppgång.

Genomförandet av sammanläggningen

Finansinspektionen har den 18 maj 2021 gett sitt tillstånd till sammanläggningen.

Sammanläggningen kommer att genomföras den 18 augusti 2021.

Om du inte säljer dina andelar i den veckohandlade fonden Fronteer Harvest senast den 11 augusti 2021 före klockan 11:00 kommer dina andelar i din nuvarande fond att föras över till Spets på fusionsdagen. Begäran om teckning eller inlösen som inkommer efter brytpunkten kommer att verkställas per fusionsdagen. Den 17 augusti sker avstämning och fusion sker till det NAV och utbytesförhållande som beräknas denna dag.

Vid sammanläggningen fastställs alla tillgångar och eventuella skulder i din fond och överförs till Spets. Eventuella upplupna intäkter kommer att realiseras innan sammanläggningen genomförs. Tillgångarna förs över av fondernas förvaringsinstitut som är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och DNB Bank ASA, Filial Sverige. I samband med denna överföring erhåller du nya andelar i Spets till ett marknadsvärde som motsvarar marknadsvärdet av dina fondandelar som du har i din nuvarande fond. Detta innebär att värdet på dina nya andelar kommer att vara oförändrat efter sammanläggningen. Antalet fondandelar och kursen per fondandel kommer däremot att vara annorlunda eftersom andelskurserna för de båda fonderna skiljer sig åt.

ISEC Services AB kommer att administrera utgivningen av andelar. Bekräftelser på bytet från en överlåtande fond till Spets kommer att distribueras till alla andelsägare.  

Rättigheter för dig som andelsägare 

Som andelsägare har du alltid rätt att kostnadsfritt köpa och sälja andelar i fonden. Försäljning av fondandelar kan ge upphov till skatt på eventuella kapitalvinster. Sammanläggningen i sig innebär inga skattekonsekvenser för dig som är skattskyldig i Sverige och medför heller inga kostnader.

Ytterligare information

Vi vill uppmana dig att ta del av den information om Spets i det faktablad som bifogas detta brev samt i fondens informationsbroschyr som finns på www.isec.com/funds. Faktabladet innehåller basfakta för investerare och syftar till att ge tydlig information om fondens placeringsinriktning, avgifter samt de risker som är förknippade med en investering i fonden. Allt material kan även kostnadsfritt beställas genom att kontakta ISEC Services AB.

Vår externa revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har inför sammanläggningen granskat metoderna som används för bland annat värdera tillgångar och skulder. Vänligen kontakta oss om du önskar få en kopia av revisorsyttrandet. Yttrandet återfinns också på www.isec.com/funds.

Om du har några frågor med anledning av sammanläggningen eller önskar ta del av mer material är du alltid välkommen att kontakta oss eller Fair Investments Sweden AB. Kontaktuppgifter finner du här nedan.

ISEC Services AB
e-post: fundadmin@isec.com
telnr: +46 (0)8 509 313 60
Fair Investments Sweden AB
e-post: backoffice@fairinvestments.se
telnr: +46 (0)8 55 77 99 00

Vänliga hälsningar 

ISEC Services AB


Helena Unander-Scharin, verkställande direktör  

05 Jul 2021

Information till dig som sparar i Harvest Global Corporate Bonds

Du får denna information eftersom du sparar i någon av våra fonder Fronteer Harvest, Harvest Opportunities Fund eller Harvest Global Corporate Bonds (överlåtande fonder). Vi vill med detta brev informera dig om att din fond kommer att läggas samman med värdepappersfonden Spets.

05 Jul 2021

Information till dig som sparar i Harvest Global Corporate Bonds

Du får denna information eftersom du sparar i någon av våra fonder Fronteer Harvest, Harvest Opportunities Fund eller Harvest Global Corporate Bonds (överlåtande fonder). Vi vill med detta brev informera dig om att din fond kommer att läggas samman med värdepappersfonden Spets.

05 Jul 2021

Information till dig som sparar i Fronteer Harvest

Du får denna information eftersom du sparar i vår någon av våra fonder Fronteer Harvest, Harvest Opportunities Fund eller Harvest Global Corporate Bonds (överlåtande fonder). Vi vill med detta brev informera dig om att din fond kommer att läggas samman med värdepappersfonden Spets.

05 Jul 2021

Information till dig som sparar i Fronteer Harvest

Du får denna information eftersom du sparar i vår någon av våra fonder Fronteer Harvest, Harvest Opportunities Fund eller Harvest Global Corporate Bonds (överlåtande fonder). Vi vill med detta brev informera dig om att din fond kommer att läggas samman med värdepappersfonden Spets.

05 Jul 2021

Information till dig som sparar i Harvest Opportunities Fund

Du får denna information eftersom du sparar i vår någon av våra fonder Fronteer Harvest, Harvest Opportunities Fund eller Harvest Global Corporate Bonds (överlåtande fonder). Vi vill med detta brev informera dig om att din fond kommer att läggas samman med värdepappersfonden Spets.

05 Jul 2021

Information till dig som sparar i Harvest Opportunities Fund

Du får denna information eftersom du sparar i vår någon av våra fonder Fronteer Harvest, Harvest Opportunities Fund eller Harvest Global Corporate Bonds (överlåtande fonder). Vi vill med detta brev informera dig om att din fond kommer att läggas samman med värdepappersfonden Spets.