Vad säger våra förvaltare

Carl Johan Lagercrantz & Mari Rhenman - Ansvariga förvaltare, Strand Kapitalförvaltning AB, september 2021

Ni är AIF-förvaltare med egna fonder, men förvaltar Strand Företagsobligationsfond via ISEC. Varför gör ni det? Vilka fördelar ser ni med att samarbeta med ett fondhotell?

Fonderna vi förvaltar sedan tidigare är Strand Småbolagsfond och Strand Förmögenhetsfond. Dessa fonder är öppna för handel i samband med månadsskiften och är specialfonder. Vi är AIF förvaltare, men ville förvalta en UCITs fond. Istället för att söka tillstånden valde vi att gå med vår redan existerande samarbetspartner ISEC som idag sköter administrationen för våra special­fonder. Vi kunde tillsammans med dem starta en ny UCIT fond i deras fondhotell som är ett fondbolag med tillstånd att bedriva fondverksamhet.  Den administra­tiva bördan är något mer koncen­trerad kring månadsskiftena för våra specialfonder. Strand Företags­obligations­fond däremot är en dagligt handlad UCITS fond som kräver en löpande administra­tion på daglig basis på ett något annat sätt än våra andra fonder. För en liten organisa­tion som vår så såg vi det som ett smidigt alternativ att en specialist som ISEC hanterar hela det legala och admin­istra­tiva arbetet med den nya fonden så att vi kan fokusera helt och hållet på förvaltningen samt distribu­tion av fonden.

Berätta om er investeringsfilosofi. Varför ska man välja Strand Företags­obligations­fond och vad utmärker fonden?

Vi tycker att företagsobligationer är ett attraktivt tillgångsslag som kan bidra till en god riskjusterad avkastning. Samtidigt har vi sett brister i den här marknaden som vi tycker att andra fonder inte hanterat på ett till­fred­ställande sätt. Vi vill tillämpa våra idéer och långa erfarenheter, tillsammans med Strands bolagsanalys, för att ge våra investerare en modern företags­obligations­fond med god likviditet och riskspridning mot fina nordiska bolag.


Vilka fördelar finns det med att jobba med ett fondhotell och varför valde ni ISEC? 

Vi hade en tanke om att starta en fond med samma förvalt­nings­filo­sofi som vår fram­gångs­rika diskre­tionära aktie­portfölj. Vi bedömde att starta ett eget fondbolag för att starta en fond inte var ett kostnads­effektivt alter­nativ och sökte därför efter ett fondhotell.


Maria Sterner, VD Fair Investments Sweden AB, juni 2021

Grundkravet för ett fondhotell är såklart att de kan regelverket och administrationen kring att hantera en fond, utöver det letade vi efter ett fondhotell som var effektivt, snabbfotat och lyhörda för våra önskemål. Alla de kraven har infriats under de snart två år vi samarbetat. Fonden fyller visserligen ett år men vårt samarbete började tidigare, det tar ett tag att få all formalia på plats innan en fond kan starta.

Berätta om er investeringsfilosofi. Varför ska man välja Spets och vad utmärker fonden?

Fair Investments förvaltningsfilosofi bygger i huvudsak på att hitta värdeskapande kvalitetsbolag som marknaden givit en för låg värdering. Vi ser utförliga bolagsanalyser som grund­läggande. När vi analyserar bolagen i våra portföljer tar vi hänsyn till flera olika aspekter. Under åren har vi utarbetat en framgångsrik formel för att säkerställa att våra bolag är kvalitets­säkrade och håller måttet. Initialförkortningen CAMP B representerar viktiga fundament att beakta vid utvärdering av ett bolags förmåga att skapa bestående tillväxt.

Fair i bolagets namn anspelar på att vi delar risk med kund, vi har inga fasta förvaltningsavgifter och tar betalt genom vinst­elning, dvs endast tar en avgift på den tillväxt som vi har skapat på kundens investerade kapital. Det tycker vi är Fair. Vår höga avkastning och vår vinstdelningsmodell istället för att ta en avgift är unikt.

Det mest förnuftiga sättet att investera sitt kapital är att placera genom långvarig värdetillväxt. Detta kan uppnås genom sund investeringsfilosofi och långsiktighet samt noggrann analys. Förvaltaren bygger sina beslut utifrån dessa värdepelare och har gjort det med framgång. Via placering i Spetsfonden kan man enkelt ta del av denna investeringsfilosofi och förvaltarens expertis. Vår investeringsfilosofi har historiskt haft en mycket hög avkastning.