17 Mar 2020

HUR PÅVERKAR DE KRAFTIGA RÖREL­SERNA PÅ FINANS­MARK­NADERNA VÅRA FONDER?

I ett synnerligen skakigt marknadsläge kan det bli aktuellt att senarelägga teckning och inlösen av fondandelar i syfte att säkerställa andelsägarnas intressen och likabehandling.

Kraftiga svängningar på marknaderna kan medföra att tillgångarna i fonderna inte kan värderas på ett adekvat sätt eller att likviditeten i de underliggande tillgångarna är otillfredsställande. Det rådande läget kan också resultera i att många andelsägare vill lösa in sina fondandelar samtidigt vilket orsakar stora kassautflöden ur fonderna.

Om det inte är möjligt att säkerställa att tillgångarna i en fond kan åsättas ett tillförlitligt värde och att alla andelsägare behandlas rättvist, kan ISECs värderingskommitté fatta beslut om att senarelägga teckning och inlösen av andelar i fonden. För andelsägare innebär detta att order om teckning (andelsägares köp av andelar) och inlösen (andelsägares försäljning av andelar) inte kan verkställas under tiden beslutet om senareläggning gäller. 

ISEC fattar beslut om senareläggning endast i undantagsfall och endast om det är berättigat av hänsyn till andelsägares intressen. Så snart orsakerna till senareläggningen upphört kommer beslutet om senareläggning hävas. De order om teckning och inlösen som kommit in till ISEC under tiden för senareläggningen kommer att verkställas i den ordning de kom in. 

Om beslut om senareläggning blir aktuellt för någon eller några av fonderna, kommer information om detta utan dröjsmål att publiceras på ISECs hemsida. 


05 Jul 2021

Information till dig som sparar i Harvest Global Corporate Bonds

Du får denna information eftersom du sparar i någon av våra fonder Fronteer Harvest, Harvest Opportunities Fund eller Harvest Global Corporate Bonds (överlåtande fonder). Vi vill med detta brev informera dig om att din fond kommer att läggas samman med värdepappersfonden Spets.

05 Jul 2021

Information till dig som sparar i Harvest Global Corporate Bonds

Du får denna information eftersom du sparar i någon av våra fonder Fronteer Harvest, Harvest Opportunities Fund eller Harvest Global Corporate Bonds (överlåtande fonder). Vi vill med detta brev informera dig om att din fond kommer att läggas samman med värdepappersfonden Spets.

05 Jul 2021

Information till dig som sparar i Fronteer Harvest

Du får denna information eftersom du sparar i vår någon av våra fonder Fronteer Harvest, Harvest Opportunities Fund eller Harvest Global Corporate Bonds (överlåtande fonder). Vi vill med detta brev informera dig om att din fond kommer att läggas samman med värdepappersfonden Spets.

05 Jul 2021

Information till dig som sparar i Fronteer Harvest

Du får denna information eftersom du sparar i vår någon av våra fonder Fronteer Harvest, Harvest Opportunities Fund eller Harvest Global Corporate Bonds (överlåtande fonder). Vi vill med detta brev informera dig om att din fond kommer att läggas samman med värdepappersfonden Spets.

05 Jul 2021

Information till dig som sparar i Harvest Opportunities Fund

Du får denna information eftersom du sparar i vår någon av våra fonder Fronteer Harvest, Harvest Opportunities Fund eller Harvest Global Corporate Bonds (överlåtande fonder). Vi vill med detta brev informera dig om att din fond kommer att läggas samman med värdepappersfonden Spets.

05 Jul 2021

Information till dig som sparar i Harvest Opportunities Fund

Du får denna information eftersom du sparar i vår någon av våra fonder Fronteer Harvest, Harvest Opportunities Fund eller Harvest Global Corporate Bonds (överlåtande fonder). Vi vill med detta brev informera dig om att din fond kommer att läggas samman med värdepappersfonden Spets.