Funds

More detailed fund information is available only in Swedish.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

HUR PÅVERKAR DE KRAFTIGA RÖRELSERNA PÅ FINANSMARKNADERNA VÅRA FONDER?

I ett synnerligen skakigt marknadsläge kan det bli aktuellt att senarelägga teckning och inlösen av fondandelar i syfte att säkerställa andelsägarnas intressen och likabehandling. 

Kraftiga svängningar på marknaderna kan medföra att tillgångarna i fonderna inte kan värderas på ett adekvat sätt eller att likviditeten i de underliggande tillgångarna är otillfredsställande. Det rådande läget kan också resultera i att många andelsägare vill lösa in sina fondandelar samtidigt vilket orsakar stora kassautflöden ur fonderna.

Om det inte är möjligt att säkerställa att tillgångarna i en fond kan åsättas ett tillförlitligt värde och att alla andelsägare behandlas rättvist, kan ISECs värderingskommitté fatta beslut om att senarelägga teckning och inlösen av andelar i fonden. För andelsägare innebär detta att order om teckning (andelsägares köp av andelar) och inlösen (andelsägares försäljning av andelar) inte kan verkställas under tiden beslutet om senareläggning gäller.

ISEC fattar beslut om senareläggning endast i undantagsfall och endast om det är berättigat av hänsyn till andelsägares intressen. Så snart orsakerna till senareläggningen upphört kommer beslutet om senareläggning hävas. De order om teckning och inlösen som kommit in till ISEC under tiden för senareläggningen kommer att verkställas i den ordning de kom in.

Om beslut om senareläggning blir aktuellt för någon eller några av fonderna, kommer information om detta utan dröjsmål att publiceras på ISECs hemsida.

Harvest Funds AS
FRONTEER HARVEST A Senaste NAV 142.34 NOK 2020-05-20
FRONTEER HARVEST B Senaste NAV 143.48 NOK 2020-05-20
FRONTEER HARVEST F Senaste NAV 112.38 SEK 2020-05-20
FRONTEER HARVEST K Senaste NAV 140.41 NOK 2020-05-20
FRONTEER HARVEST L Senaste NAV 110.04 SEK 2020-05-20
Harvest Equity Opportunities A Senaste NAV 110.24 NOK 2020-05-20
Harvest Equity Opportunities B Senaste NAV 110.46 NOK 2020-05-20
Harvest Equity Opportunities D Senaste NAV 102.80 SEK 2020-05-20
Harvest Global Corporate Bonds A Senaste NAV 97.97 NOK 2020-05-20
Harvest Global Corporate Bonds C Senaste NAV 98.78 SEK 2020-05-20
Humlefonderna
Humle FondSelect Senaste NAV 321.74 SEK 2020-05-20
Humle Småbolagsfond Senaste NAV 376.53 SEK 2020-05-20
Humle Sverigefond Senaste NAV 210.77 SEK 2020-05-20
ISEC First Fund
Investerum Global Value Senaste NAV 15.84 EUR 2020-05-20
Lysa AB
Lysa Aktier A Senaste NAV 125.15 SEK 2020-05-20
Lysa Aktier B Senaste NAV 125.40 SEK 2020-05-20
Lysa Globala Aktier Hållbar Senaste NAV 93.13 SEK 2020-05-20
Lysa Räntor A Senaste NAV 104.16 SEK 2020-05-20
Lysa Räntor B Senaste NAV 104.26 SEK 2020-05-20
Lysa Räntor Hållbar Senaste NAV 97.64 SEK 2020-05-20
Lysa Sverige Aktier Senaste NAV 95.88 SEK 2020-05-20
Proxy P Management AB
  • Proxy har per den 6 mars 2020 fusionerats in i Investerum Basic Value.