10 Mar 2021

ISEC tar ännu ett kliv framåt gällande hållbarhet

ISEC har antagit en uppdaterad riktlinje för hållbarhet i samband med att Disclosure-förordningen (SFDR) träder i kraft. Dessutom utvecklas en ESG-modul för att stötta kapitalförvaltare i att ta hållbara investeringsbeslut.


ISEC har sedan länge varit engagerade i hållbarhetsfrågor. Redan 2014-2015 hölls en serie välbesökta seminarier kallade »Hållbar« med olika hållbarhetsexperter som föredragshållare. ISEC var också tidigt ute med att donera pengar till olika hållbarhetsprojekt och har genom åren bl.a. stöttat olika ESG-initiativ i Sudan och Indien. 2018 säkerställde dåvarande VD:n Bo Liljengren att ISEC anslöt sig till FNs initiativ UNPRI och lämnade en hållbarhetsdeklaration för hela koncernen. Under 2020 har dessutom webinarium hållits för alla befintliga kunder om den nya hållbarhetslagstiftningen.

Nu har det blivit dags att ta nästa steg i linje med denna strategi. I och med att Disclosure-förordningen (SFDR) träder i kraft har ISEC antagit en uppdaterad riktlinje för hållbarhet.

För samtliga ISEC Services fonder – inklusive ISEC First Fund med domicil i Luxemburg – så kommer man att beakta huvudsakligen negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer vid investeringsbeslut.

I ett antal fonder kommer man dessutom att ta ett steg längre och aktivt främja miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. På sikt är ambitionen att ännu fler av ISEC:s fonder skall främja egenskaper som är positiva ur ESG-synpunkt.

ISEC nöjer sig dock inte med detta: ISEC Systems planerar dessutom en ESG-modul i Secura Portfolio i syfte att stötta kapitalförvaltarna vad avser hållbarhetsaspekter vid deras investeringsbeslut.

»Från ISEC:s sida har vi alltid sett det som en styrka att vi inom samma koncern kan leverera inte bara system- och drifttjänster för fondbolag och kapitalförvaltare utan dessutom administrativa tjänster och själva har ett tillståndspliktigt fondbolag med egen compliance- och riskfunktion inom bolagets väggar. På så sätt kan vi garantera våra kunder att vi löpande håller koll på samtliga regelverksförändringar och säkra att såväl system, administrativa tjänster som fonderna i vårt fondhotell uppfyller vid var tid gällande lagkrav«, säger Mikkel Mördrup, vd ISEC Group.


Om Disclosure-förordningen

Den 10 mars 2021 träder den s.k. Disclosure-förordningen – nivå 1 (EU-förordning 2019/2088) i kraft.

Den innehåller bl.a. regler för hur fondbolag, kapitalförvaltare, finansiella rådgivare och andra finansiella aktörer ska informera sina investerare och kunder om hur de hanterar ESG-faktorer (Environmental, Social, Governance). Främst ska informationen redovisa hur aktören tar hänsyn till ESG-faktorer i kapitalförvaltning och riskhantering. Såväl policys som berörs av den nya lagstiftningen som hållbarhetsinformation avseende de finansiella produkter man tillhandahåller marknaden ska publiceras på företagets hemsida.

Mer information om den nya hållbarhetslagstiftningen finns på Finansinspektionens webb: https://www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/2020/nya-regler-om-hallbarhetsrapportering/ samt EU-portalen: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/TXT/?uri=CELEX:32019R2088

30 Jan 2023

ISEC väljer Bahnhof

Vi på ISEC väljer Bahnhofs datacenter. Sedan tidigare har ISEC co-location i två externa hallar, och tillsammans med de tidigare två möjliggör Bahnhofs datacenter att ISEC nu kan erbjuda en snabbare återställningstid (RTO) än tidigare, från 24 timmar till under 2 timmar. Under 2023 kommer den låga RTO:n finnas tillgänglig för alla ISECs kunder.

30 Jan 2023

ISEC väljer Bahnhof

Vi på ISEC väljer Bahnhofs datacenter. Sedan tidigare har ISEC co-location i två externa hallar, och tillsammans med de tidigare två möjliggör Bahnhofs datacenter att ISEC nu kan erbjuda en snabbare återställningstid (RTO) än tidigare, från 24 timmar till under 2 timmar. Under 2023 kommer den låga RTO:n finnas tillgänglig för alla ISECs kunder.

30 Dec 2022

Hållbarhetspolicy ISEC Services AB

ISEC Groups (ISEC) vision är att vara en bety­delse­full del i om­ställ­ningen mot en hållbar värld. Vi vill genom infor­mations­­sprid­ning, sam­arbeten och partner­­skap bidra till den rörelse som flyttar kapital mot håll­bara invest­er­ingar. ISEC kan på så sätt vara med och för­ändra såväl finans­mark­naden och fond­mark­naden som sam­hället i stort.

30 Dec 2022

Hållbarhetspolicy ISEC Services AB

ISEC Groups (ISEC) vision är att vara en bety­delse­full del i om­ställ­ningen mot en hållbar värld. Vi vill genom infor­mations­­sprid­ning, sam­arbeten och partner­­skap bidra till den rörelse som flyttar kapital mot håll­bara invest­er­ingar. ISEC kan på så sätt vara med och för­ändra såväl finans­mark­naden och fond­mark­naden som sam­hället i stort.

13 Oct 2021

ISEC utvecklar stöd för Swing Pricing

I vårt egna portfölj- och fondandelssystem SECURA utvecklas det just nu stöd för Swing Pricing.

13 Oct 2021

ISEC utvecklar stöd för Swing Pricing

I vårt egna portfölj- och fondandelssystem SECURA utvecklas det just nu stöd för Swing Pricing.