10 Mar 2021

ISEC tar ännu ett kliv framåt gällande hållbarhet

ISEC har antagit en uppdaterad riktlinje för hållbarhet i samband med att Disclosure-förordningen (SFDR) träder i kraft. Dessutom utvecklas en ESG-modul för att stötta kapitalförvaltare i att ta hållbara investeringsbeslut.


ISEC har sedan länge varit engagerade i hållbarhetsfrågor. Redan 2014-2015 hölls en serie välbesökta seminarier kallade »Hållbar« med olika hållbarhetsexperter som föredragshållare. ISEC var också tidigt ute med att donera pengar till olika hållbarhetsprojekt och har genom åren bl.a. stöttat olika ESG-initiativ i Sudan och Indien. 2018 säkerställde dåvarande VD:n Bo Liljengren att ISEC anslöt sig till FNs initiativ UNPRI och lämnade en hållbarhetsdeklaration för hela koncernen. Under 2020 har dessutom webinarium hållits för alla befintliga kunder om den nya hållbarhetslagstiftningen.

Nu har det blivit dags att ta nästa steg i linje med denna strategi. I och med att Disclosure-förordningen (SFDR) träder i kraft har ISEC antagit en uppdaterad riktlinje för hållbarhet.

För samtliga ISEC Services fonder – inklusive ISEC First Fund med domicil i Luxemburg – så kommer man att beakta huvudsakligen negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer vid investeringsbeslut.

I ett antal fonder kommer man dessutom att ta ett steg längre och aktivt främja miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. På sikt är ambitionen att ännu fler av ISEC:s fonder skall främja egenskaper som är positiva ur ESG-synpunkt.

ISEC nöjer sig dock inte med detta: ISEC Systems planerar dessutom en ESG-modul i Secura Portfolio i syfte att stötta kapitalförvaltarna vad avser hållbarhetsaspekter vid deras investeringsbeslut.

»Från ISEC:s sida har vi alltid sett det som en styrka att vi inom samma koncern kan leverera inte bara system- och drifttjänster för fondbolag och kapitalförvaltare utan dessutom administrativa tjänster och själva har ett tillståndspliktigt fondbolag med egen compliance- och riskfunktion inom bolagets väggar. På så sätt kan vi garantera våra kunder att vi löpande håller koll på samtliga regelverksförändringar och säkra att såväl system, administrativa tjänster som fonderna i vårt fondhotell uppfyller vid var tid gällande lagkrav«, säger Mikkel Mördrup, vd ISEC Group.


Om Disclosure-förordningen

Den 10 mars 2021 träder den s.k. Disclosure-förordningen – nivå 1 (EU-förordning 2019/2088) i kraft.

Den innehåller bl.a. regler för hur fondbolag, kapitalförvaltare, finansiella rådgivare och andra finansiella aktörer ska informera sina investerare och kunder om hur de hanterar ESG-faktorer (Environmental, Social, Governance). Främst ska informationen redovisa hur aktören tar hänsyn till ESG-faktorer i kapitalförvaltning och riskhantering. Såväl policys som berörs av den nya lagstiftningen som hållbarhetsinformation avseende de finansiella produkter man tillhandahåller marknaden ska publiceras på företagets hemsida.

Mer information om den nya hållbarhetslagstiftningen finns på Finansinspektionens webb: https://www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/2020/nya-regler-om-hallbarhetsrapportering/ samt EU-portalen: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/TXT/?uri=CELEX:32019R2088

10 Mar 2021

ISEC tar ännu ett kliv framåt gällande hållbarhet

ISEC har antagit en uppdaterad riktlinje för hållbarhet i samband med att Disclosure-förordningen (SFDR) träder i kraft. Dessutom utvecklas en ESG-modul för att stötta kapitalförvaltare i att ta hållbara investeringsbeslut.

10 Mar 2021

ISEC tar ännu ett kliv framåt gällande hållbarhet

ISEC har antagit en uppdaterad riktlinje för hållbarhet i samband med att Disclosure-förordningen (SFDR) träder i kraft. Dessutom utvecklas en ESG-modul för att stötta kapitalförvaltare i att ta hållbara investeringsbeslut.

10 Mar 2021

ISEC nysatsar med ny vd och nytt bolag

Mikkel Mördrup tillträder som koncernchef och vd i ISEC Group och ISEC Systems. Dessutom delas ISEC Services upp i två bolag.

10 Mar 2021

ISEC nysatsar med ny vd och nytt bolag

Mikkel Mördrup tillträder som koncernchef och vd i ISEC Group och ISEC Systems. Dessutom delas ISEC Services upp i två bolag.

05 Mar 2021

Möt oss på Fondmarknadsdagen!

Möt oss på Fondmarknadsdagen 19 april 2021 och lyssna på vår vd Mikkel Mördrup som pratar om vilka möjligheter som FinTech- och RegTech-bolag skapar för branschen.

05 Mar 2021

Möt oss på Fondmarknadsdagen!

Möt oss på Fondmarknadsdagen 19 april 2021 och lyssna på vår vd Mikkel Mördrup som pratar om vilka möjligheter som FinTech- och RegTech-bolag skapar för branschen.