Nyheter 2020

Nyheter 2021


27 Nov 2020

Vi hjälper er att starta en Luxemburgfond

Ni vet väl att ni kan förvalta en Luxemburgdomicilierad fond under ISECs tillstånd?

Linnea Strimling, Head of ManCo Services, och Helena Unander-Scharin, CEO, ISEC Services.

ISEC är den enda samarbetspartnern ni behöver – i Sverige och i Luxemburg! Ni förvaltar, vi ansvarar för hela det regulatoriska regelverket.

2019 passporterade ISEC Services AB sina tillstånd till Luxemburg, vilket innebär att det är möjligt att flytta en befintlig eller starta en ny fond med säte i Luxemburg hos oss. Vi har idag ett befintligt fondparaply – ISEC First Fund – där fler subfonder av UCITS-typ kan läggas till för att skapa en kostnadseffektiv fondstruktur, men även andra alternativ är givetvis möjliga. Att förvalta en fond under vårt tillstånd innebär att ni får tillgång till den globala infrastrukturen som Luxemburg erbjuder, men ni får ett lokalt svenskt fondbolag som motpart.

Kontakta Linnea Strimling, Head of ManCo Services, för mer information om hur vi kan bistå er!
Mail: linnea.strimling[at]isec.com
Telefon: +46 8 509 31 367


12 Jun 2020

Information till andelsägare i Humle Sverigefond och Humle Småbolagsfond

Informera dig om att vi har gjort ändringar i fondbestämmelserna för Humle Sverigefond och Humle Småbolagsfond

ISEC Services AB står under tillsyn av Finansinspektionen och är ansvarigt fondbolag för Humle Sverigefond och Humle Småbolagsfond. Söderberg & Partners har anförtrotts uppgiften att förvalta fondens tillgångar. 

Vi vill informera dig om att vi har gjort ändringar i fondbestämmelserna för Humle Sverigefond och Humle Småbolagsfond. Ändringarna är godkända av Finansinspektionen och gäller från och med den 10 juni 2020.

Du behöver inte göra något med anledning av detta.


Ändringarna innebär följande:

  • Möjligheten att pantsätta fondandelar tas bort.
  • Det införs en möjlighet för fondbolaget att ta ut en administrativ avgift vid överlåtelse av fondandelar om högst 500 kronor.
  • Det införs ett förtydligande om att analyskostnader kan belasta fonden.
  • Det införs förtydliganden om tillåtna investerare i fonden.
  • Bryttiderna för teckning och inlösen lyfts ut ur fondbestämmelserna och framgår numera endast i fondens informationsbroschyr. Detta innebär att bryttiderna hädanefter kan ändras utan att fondbestämmelserna behöver ändras och att det därmed inte finns ett krav på särskild underrättelse om detta till dig som andelsägare. Du finner alltid aktuella bryttider i fondens informationsbroschyr. Vid förestående ändringar aviserar vi alltid om ändringarna i god tid innan de träder i kraft i fondens informationsbroschyr. För närvarande gäller samma bryttider som tidigare.

Om du har frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på telefon 08-509 313 60 eller e-post fundadmin@isec.com. Du finner även mer information i fondens informationsbroschyr.

Informationsbroschyren, fondens faktablad och de nya fondbestämmelserna finns på vår hemsida www.isec.com/funds.


Med vänliga hälsningar

Helena Unander-Scharin
Verkställande direktör
ISEC Services AB
08-509 31 300


Copyright © 2020 ISEC Services AB, All rights reserved                   12 May 2020

Underrättelse om överlåtande av Lysa-fonderna

2016 startade ISEC Services AB, i ett samarbete med Lysa AB, två Lysa-fonder som idag har blivit fem. 11 juni överlåts fonderna.

ISEC Services AB är Fondbolag för fonderna och har i sin tur delegerat ut förvaltning och distribution till Lysa AB. Lysa AB har med sitt växande team genomgått en fantastisk resa och haft en exceptionell tillväxt. Som ett led i deras fortsatta expansion ska fonderna flyttas över till Lysa-koncernens nystartade fondbolag Lysa Fonder AB. Finansinspektionen har lämnat tillstånd till överlåtelsen.

Lysa Fonder AB kommer den 11 juni 2020 att ta över följande fonder:

Lysa Aktier
Lysa Räntor
Lysa Sverige Aktier
Lysa Global Aktier Hållbar
Lysa Räntor Hållbar

ISEC tackar Lysa för den här tiden hos oss. Vi är mycket nöjda med att ha kunnat hjälpa Lysa genom våra tjänster, medarbetare och system så att de har kunnat växa så framgångsrikt. Vi kommer med spänning följa deras fortsatta utveckling.

Kontakta Lysa för mer information.


31 Mar 2020

Lysa Räntor öppen för handel

Den 31 mars 2020 beslutade ISEC att åter öppna Lysa Räntor för handel. Det betyder att det nu är möjligt att teckna och lösa in andelar i fonden igen.

Beslutet om senareläggning av handel i Lysa Räntor upphävs till följd av att det åter går att säkerställa ett korrekt andelsvärde i fonden. Orsaken till att korrekt värdering inte har kunnat säkerställas är att vi bedömde att värdet på Lysa Räntors innehav i Spiltan Räntefond Sverige var osäkert.

Spiltan Fonder AB har idag beslutat att öppna Spiltan Räntefond Sverige och andelsvärde kommer att publiceras per dagens datum. Aktuellt andelsvärde för Lysa Räntor kan därmed fastställas och kommer som alltid att publiceras på hemsidan så snart detta är beräknat.

Andelsägare behöver inte göra någonting med anledning av detta beslut. De order som kommit in under tiden beslutet om senareläggningen har gällt kommer nu att verk-ställas i tur och ordning till andelsvärdet som fastställs den 31 mars.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta info[at]isec.com.


24 Mar 2020

Information om senareläggning Lysa Räntor

ISEC har den 24 mars 2020 beslutat att senarelägga handel av fondandelar i Lysa Räntor. Syftet med beslutet är att säkerställa andelsägarnas intressen och likabehandling.

Till följd av att Lysa Räntor har ett innehav i Spiltan Räntefond Sverige, som för närvarande är senarelagd för handel, har ISECs värderings­kommitté beslutat att senare­lägga teckning och inlösen av fondandelar i Lysa Räntor. Detta innebär att order om teckning och inlösen inte kan verk­ställas under tiden beslutet om senare­läggning gäller.

Vi har fattat beslutet om senare­läggning för att säker­ställa andels­ägarnas intresse och att alla andels­ägare behandlas rättvist. Grunden till beslutet är att det i dagsläget inte går att fastställa ett korrekt andels­värde i fonden och därmed garan­tera ett rättvist värde vid teckning och inlösen. Orsaken till att korrekt värdering inte kan säker­ställas är att vi bedömer att värdet på Lysa Räntors innehav i Spiltan Räntefond Sverige är osäkert. Spiltan Räntefond Sverige har inte publicerat något andelsvärde sedan den 19 mars och detta är således det enda fastställda andels­värdet som finns att tillgå i dagsläget. För att så lång det är möjligt kunna hålla Lysa Räntor öppen för handel har vi dagligen estimerat utvecklingen av avkastningen för Spiltan Räntefond Sverige genom olika metoder och uppskattat fel­marginalen på det senast tillgängliga andels­värdet. Våra beräkningar från idag, den 24 mars 2020, visar att fel­marginalen har blivit så stor att det enligt vår bedömning inte går att garantera en korrekt värdering i Lysa Räntor.

Andelsägare behöver inte göra någonting med anledning av detta beslut. De order som kommer in under den tiden handeln i fonden är senare­lagd kommer inte att kunna verkställas, utan dateras och sparas hos ISEC till dess beslutet om senare­läggning hävts. Beslutet om senareläggning kommer att gälla så länge svårigheterna med att få en korrekt värdering kvar­står och så länge det är berättigat med hänsyn till andels­ägares intressen och lika­behandling. Vi fortsätter att kontinuerligt övervaka i hur stor utsträckning det senaste andels­värdet för Spiltan Räntefond Sverige påverkar fondens andels­värde. Så snart orsakerna till senare­läggningen har upphört kommer beslutet hävas och inkomna order verkställas i tur och ordning till första möjliga kurs.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta info[at]isec.com


24 Mar 2020

Harvest Global Corporate Bonds åter öppen för handel

Den 24 mars 2020 beslutade ISEC att åter öppna Harvest Global Corporate Bonds för handel. Det betyder att det nu är möjligt att teckna och lösa in andelar i fonden igen.

Beslutet om senareläggning av handel i Harvest Global Corporate Bonds upphävs till följd av att det åter går att säker­ställa ett korrekt andel­svärde i fonden. Aktuellt andelsvärde kommer som alltid att publi­ceras på hemsidan så snart detta är beräknat.

Andelsägare behöver inte göra någonting med anledning av detta beslut. De order som kommit in under tiden beslutet om senare­läggningen har gällt kommer nu att verk­ställas i tur och ordning till andels­värdet som fastställs den 24 mars.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta info[at]isec.com.


20 Mar 2020

Information om senareläggning

ISEC har den 20 mars 2020 beslutat att senarelägga handel av fondandelar i värdepappersfonden Harvest Global Corporate Bonds. Syftet med beslutet är att säkerställa andelsägarnas intressen och likabehandling.

ISEC har uppmärksammat ett systemfel i administrationssystemet för Harvest Global Corporate Bonds och ISECs värderingskommitté har med anledning av detta beslutat att senarelägga teckning och inlösen av fondandelar i fonden. Detta innebär att order om teckning och inlösen inte kan verkställas under tiden beslutet om senareläggning gäller.

Beslutet om senareläggning har fattats för att säkerställa andelsägarnas intresse och att alla andelsägare behandlas rättvist. Grunden till beslutet är att det i dagsläget inte går att fastställa ett korrekt andelsvärde i fonden och därmed garantera ett rättvist värde vid teckning och inlösen. Orsaken till att korrekt värdering inte kan säkerställas är att fondbolaget uppmärksammat ett systemfel i portfölj­administrations­systemet som påverkar beräkningen av andelsvärdet. För att åtgärda systemfelet pågår en felsökning och samtliga andelsvärden kommer att räknas om och verifieras.

Andelsägare behöver inte göra någonting med anledning av detta beslut. Order som läggs under tiden beslutet om senareläggning gäller. De order som kommer in under den här tiden kommer inte att kunna verkställas, utan dateras och sparas hos ISEC. Beslutet om senareläggning kommer att gälla så länge svårigheterna med att få en korrekt värdering kvarstår och så länge det är berättigat av hänsyn till andelsägares intressen och likabehandling. Så snart orsakerna till senareläggningen har upphört kommer beslutet hävas och inkomna order verkställas i tur och ordning till första möjliga kurs.

Vid ytterligare frågor är ni välkomna att kontakta info[at]isec.com.


17 Mar 2020

HUR PÅVERKAR DE KRAFTIGA RÖREL­SERNA PÅ FINANS­MARK­NADERNA VÅRA FONDER?

I ett synnerligen skakigt marknadsläge kan det bli aktuellt att senarelägga teckning och inlösen av fondandelar i syfte att säkerställa andelsägarnas intressen och likabehandling.

Kraftiga svängningar på marknaderna kan medföra att tillgångarna i fonderna inte kan värderas på ett adekvat sätt eller att likviditeten i de underliggande tillgångarna är otillfredsställande. Det rådande läget kan också resultera i att många andelsägare vill lösa in sina fondandelar samtidigt vilket orsakar stora kassautflöden ur fonderna.

Om det inte är möjligt att säkerställa att tillgångarna i en fond kan åsättas ett tillförlitligt värde och att alla andelsägare behandlas rättvist, kan ISECs värderingskommitté fatta beslut om att senarelägga teckning och inlösen av andelar i fonden. För andelsägare innebär detta att order om teckning (andelsägares köp av andelar) och inlösen (andelsägares försäljning av andelar) inte kan verkställas under tiden beslutet om senareläggning gäller. 

ISEC fattar beslut om senareläggning endast i undantagsfall och endast om det är berättigat av hänsyn till andelsägares intressen. Så snart orsakerna till senareläggningen upphört kommer beslutet om senareläggning hävas. De order om teckning och inlösen som kommit in till ISEC under tiden för senareläggningen kommer att verkställas i den ordning de kom in. 

Om beslut om senareläggning blir aktuellt för någon eller några av fonderna, kommer information om detta utan dröjsmål att publiceras på ISECs hemsida. 


06 Mar 2020

Fusion av värdepappersfonderna ProxyPetroleum Energy och Investerum Basic Value

ProxyPetroleum Energy har den 6 mars 2020 fusionerats in i Investerum Basic Value.

Värdering av tillgångar och skulder har skett enligt de prin­ciper som framgår av fondens respektive fond­bestämmelser och beräk­ningen av fond­andelsvärdet har baserats på det aktuella marknads­värdet av fondernas tillgångar och skulder, beräknat som fond­andelsvärde på avstämning­dagen.

Du som fond­andel­sägare kan från ISEC kostnads­fritt beställa och ta del av de revisors­yttranden som har upprättats med anledning av fusionen.


Äldre nyheter