Nyheter 2021

10 Mars 2021

ISEC tar ännu ett kliv framåt gällande hållbarhet

ISEC har antagit en uppdaterad riktlinje för hållbarhet i samband med att Disclosure-förordningen (SFDR) träder i kraft. Dessutom utvecklas en ESG-modul för att stötta kapitalförvaltare i att ta hållbara investeringsbeslut.


ISEC har sedan länge varit engagerade i hållbarhetsfrågor. Redan 2014-2015 hölls en serie välbesökta seminarier kallade »Hållbar« med olika hållbarhetsexperter som föredragshållare. ISEC var också tidigt ute med att donera pengar till olika hållbarhetsprojekt och har genom åren bl.a. stöttat olika ESG-initiativ i Sudan och Indien. 2018 säkerställde dåvarande VD:n Bo Liljengren att ISEC anslöt sig till FNs initiativ UNPRI och lämnade en hållbarhetsdeklaration för hela koncernen. Under 2020 har dessutom webinarium hållits för alla befintliga kunder om den nya hållbarhetslagstiftningen.

Nu har det blivit dags att ta nästa steg i linje med denna strategi. I och med att Disclosure-förordningen (SFDR) träder i kraft har ISEC antagit en uppdaterad riktlinje för hållbarhet.

För samtliga ISEC Services fonder – inklusive ISEC First Fund med domicil i Luxemburg – så kommer man att beakta huvudsakligen negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer vid investeringsbeslut.

I ett antal fonder kommer man dessutom att ta ett steg längre och aktivt främja miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. På sikt är ambitionen att ännu fler av ISEC:s fonder skall främja egenskaper som är positiva ur ESG-synpunkt.

ISEC nöjer sig dock inte med detta: ISEC Systems utvecklar dessutom f.n. en ESG-modul i Secura Portfolio i syfte att stötta kapitalförvaltarna vad avser hållbarhetsaspekter vid deras investeringsbeslut. Denna modul kommer att presenteras senare under våren.

»Från ISEC:s sida har vi alltid sett det som en styrka att vi inom samma koncern kan leverera inte bara system- och drifttjänster för fondbolag och kapitalförvaltare utan dessutom administrativa tjänster och själva har ett tillståndspliktigt fondbolag med egen compliance- och riskfunktion inom bolagets väggar. På så sätt kan vi garantera våra kunder att vi löpande håller koll på samtliga regelverksförändringar och säkra att såväl system, administrativa tjänster som fonderna i vårt fondhotell uppfyller vid var tid gällande lagkrav«, säger Mikkel Mördrup, vd ISEC Group.


Om Disclosure-förordningen

Den 10 mars 2021 träder den s.k. Disclosure-förordningen – nivå 1 (EU-förordning 2019/2088) i kraft.

Den innehåller bl.a. regler för hur fondbolag, kapitalförvaltare, finansiella rådgivare och andra finansiella aktörer ska informera sina investerare och kunder om hur de hanterar ESG-faktorer (Environmental, Social, Governance). Främst ska informationen redovisa hur aktören tar hänsyn till ESG-faktorer i kapitalförvaltning och riskhantering. Såväl policys som berörs av den nya lagstiftningen som hållbarhetsinformation avseende de finansiella produkter man tillhandahåller marknaden ska publiceras på företagets hemsida.

Mer information om den nya hållbarhetslagstiftningen finns på Finansinspektionens webb: https://www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/2020/nya-regler-om-hallbarhetsrapportering/ samt EU-portalen: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/TXT/?uri=CELEX:32019R2088


28 Jan 2021

ISEC öppnar åter Harvest Global Corporate Bonds för handel

Den 28 januari 2021 beslutade ISEC att åter öppna Harvest Global Corporate Bonds för handel. Det betyder att det nu är möjligt att teckna och lösa in andelar i fonden igen.

>Beslutet om senareläggning av handel i Harvest Global Corporate Bonds upphävs till följd av att ordnad avyttring har skett på ett sätt som säkerställer alla andelsägares intressen.

Andelsägare behöver inte göra någonting med anledning av detta beslut. De order som kommit in under tiden beslutet om senareläggningen har gällt kommer nu att verkställas i tur och ordning till andelsvärdet som fastställs den 28 januari.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta info[at]isec.com.


25 Jan 2021

Harvest Opportunities Fund öppen för handel.

Den 25 januari 2021 beslutade ISEC att åter öppna Harvest Opportunities Fund för handel. Det betyder att det nu är möjligt att teckna och lösa in andelar i fonden igen.

Beslutet om senareläggning av handel i Harvest Opportunities Fund upphävs till följd av att ordnad avyttring har skett på ett sätt som säkerställer alla andelsägares intressen.

Andelsägare behöver inte göra någonting med anledning av detta beslut. De order som kommit in under tiden beslutet om senareläggningen har gällt kommer nu att verkställas i tur och ordning till andelsvärdet som fastställs den 25 januari.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta info[at]isec.com.


21 Jan 2021

Information om senareläggning i Harvest Global Corporate Bonds

ISEC har den 21 januari 2021 beslutat att senarelägga handel av fondandelar i värdepappersfonden Harvest Global Corporate Bonds. Syftet med beslutet är att säkerställa andelsägarnas intressen och likabehandling.

ISEC har per den 21 januari mottagit en stor och oväntad order om inlösen i Harvest Global Corporate Bonds. Ordens storlek gör att det inte är möjligt att omedelbart möta inlösensordern på ett sätt som säkerställer alla andelsägares intressen. ISECs värderingskommitté har med anledning av detta beslutat att senarelägga teckning och inlösen av fondandelar i fonden. Detta innebär att order om teckning och inlösen inte kan verkställas under tiden beslutet om senareläggning gäller.

Beslutet om senareläggning har fattats för att säkerställa andelsägarnas intresse och att alla andelsägare behandlas rättvist. Grunden till beslutet är att en skyndsam avyttring för att möta inlösensorder skulle innebära förhöjda risker och kostnader för de kvarvarande andelsägarna. En senareläggning möjliggör en lämpligare avyttringstakt av innehaven och fördela kostnaderna mellan alla andelsägare på ett rättvist sätt.

Andelsägare behöver inte göra någonting med anledning av detta beslut. De order som kommer in under tiden som beslutet om senareläggning kommer inte att kunna verkställas, utan dateras och sparas hos ISEC. Beslutet om senareläggning kommer att gälla så länge svårigheterna med att få en korrekt värdering kvarstår och så länge det är berättigat av hänsyn till andelsägares intressen och likabehandling. Så snart orsakerna till senareläggningen har upphört kommer beslutet hävas och inkomna order verkställas i tur och ordning till första möjliga kurs. När beslutet om senareläggning är hävt kommer information om detta att publiceras på vår hemsida.

För mer information eller vid frågor är ni välkomna att kontakta info[at]isec.com.


21 Jan 2021

Information om senareläggning i Harvest Opportunites Fund

ISEC har den 20 januari 2021 beslutat att senarelägga handel av fondandelar i värdepappersfonden Harvest Opportunities Fund. Syftet med beslutet är att säkerställa andelsägarnas intressen och likabehandling.

ISEC mottog den 20 januari en stor och oväntad order om inlösen i Harvest Opportunites Fund. Ordens storlek gör att det inte är möjligt att omedelbart möta inlösensordern på ett sätt som säkerställer alla andelsägares intressen. ISECs värderingskommitté har med anledning av detta beslutat att senarelägga teckning och inlösen av fondandelar i fonden. Detta innebär att order om teckning och inlösen inte kan verkställas under tiden beslutet om senareläggning gäller.

Beslutet om senareläggning har fattats för att säkerställa andelsägarnas intresse och att alla andelsägare behandlas rättvist. Grunden till beslutet är att en skyndsam avyttring för att möta inlösensorder skulle innebära förhöjda risker och kostnader för de kvarvarande andelsägarna. En senareläggning möjliggör en lämpligare avyttringstakt av innehaven och fördela kostnaderna mellan alla andelsägare på ett rättvist sätt.

Andelsägare behöver inte göra någonting med anledning av detta beslut. De order som kommer in under tiden som beslutet om senareläggning kommer inte att kunna verkställas, utan dateras och sparas hos ISEC. Beslutet om senareläggning kommer att gälla så länge svårigheterna med att få en korrekt värdering kvarstår och så länge det är berättigat av hänsyn till andelsägares intressen och likabehandling. Så snart orsakerna till senareläggningen har upphört kommer beslutet hävas och inkomna order verkställas i tur och ordning till första möjliga kurs. När beslutet om senareläggning är hävt kommer information om detta att publiceras på vår hemsida.

För mer information eller vid frågor är ni välkomna att kontakta info[at]isec.com.


18 Jan 2021

Information till andelsägare i Fronteer Harvest, Harvest Opportunites Fund och Harvest Global Corporate Bonds

Från och med den 18 januari 2021, kommer Fair Investments Sweden AB att på uppdrag av ISEC Services AB överta förvaltningen av fonderna Fronteer Harvest, Harvest Opportunites Fund och Harvest Global Corporate Bonds från Harvest Funds AB.


11 Jan 2021

Information till andelsägare i Humle Sverigefond och Humle Småbolagsfond

Från och med den 11 januari 2021, kommer Atle Investment Services AB att på uppdrag av ISEC Services AB överta förvaltningen av fonderna Humle Småbolagsfond och Humle Sverigefond från Söderberg & Partners.


Nyheter 2020 Äldre nyheter