Nyheter 2021

5 okt 2021

Information till dig som sparar i Humle FondSelect

Vi vill med denna nyhet informera dig om att vi avser avveckla fonden.

Efter en tid med minskat intresse för fonden och större utflöden försämras förutsättningarna för en effektiv förvaltning ur både ett placerings- och kostnadsperspektiv.

Du som andelsägare har således rätt att kostnadsfritt lösa in dina andelar. Försäljningsblankett med instruktioner finns på hemsidan. Kontakta oss om ni önskar signera digitalt med Bank-ID. Försäljningen kan komma att medföra skattekonsekvenser.

Om du har några frågor med anledning av det här utskicket eller önskar diskutera detta närmare är du alltid välkommen att kontakta oss enligt nedan.

ISEC Services AB e-post: fundadmin@isec.com telnr: +46 (0)8 509 313 60

Vänliga hälsningar

ISEC Services AB

Helena Unander-Scharin, verkställande direktör

 


8 Sep 2021

Rättelse - Information till dig som sparar i Humle Sverigefond och Humle Småbolagsfond

I juni informerade vi via hemsidan och i andelsunderrättelsen att Humle Sverigefond och Humle Småbolagsfond byter fondbestämmelser per den 9 juli.

Tyvärr innehöll informationen inkorrekt förvaltararvode.

I enlighet med informationsbroschyren är det högsta och gällande förvaltningsarvodet:

 • 1,50 % för Humle Småbolagsfond A.
 • 1,25 % för Humle Sverigefond A

Vi ber om ursäkt för detta.

Vänliga hälsningar

ISEC Services AB
Helena Unander-Scharin, verkställande direktör


5 Jul 2021

Information till dig som sparar i Fronteer Harvest

Du får denna information eftersom du sparar i vår någon av våra fonder Fronteer Harvest, Harvest Opportunities Fund eller Harvest Global Corporate Bonds (överlåtande fonder). Vi vill med detta brev informera dig om att din fond kommer att läggas samman med värdepappersfonden Spets.

Efter en tid med minskat intresse för de överlåtande fonderna och därmed försämrade förutsättningar för en effektiv förvaltning ur både ett placerings- och kostnadsperspektiv övertog Fair Investments Sweden AB förvaltningen av fonderna. Med anledning av att både överlåtande och övertagande fonder numera har samma förvaltare kan en mer effektiv förvaltning uppnås genom att fonderna fusioneras.

Sammanläggningen är godkänd av Finansinspektionen och kommer att ske den 18 augusti 2021. 

Du behöver inte göra något med anledning av denna information. 

Om Spets 

Spets är en aktivt förvaltad global aktiefond som inriktar sig på placeringar enligt värdebaserade strategier för att över tid skapa värdetillväxt. Både kvalitativa och kvantitativa metoder används i analysarbetet för att avgöra vilka bolag som Fondens medel kan placeras i. Fondens exponering mot aktiemarknaden kommer i normalfallet vara nära 100 procent av Fondens medel, och som lägst 75 procent. Fondens medel får vara placerade i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar samt på konto i kreditinstitut. Fondens medel får inte placeras i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF eller derivatinstrument.

Fondens målsättning är att åstadkomma en hög riskjusterad avkastning som över en konjunkturcykel överträffar värdeutvecklingen på de aktiemarknader som Fonden vid var tid placerar på.

Fondens medel får placeras utan begränsning av bransch eller geografiskt område. Fonden följer inget jämförelseindex.

Vad innebär sammanläggningen för dig som sparar i Fronteer Harvest? 

Fronteer Harvest har en likartad placeringsinriktning och hållbarhetsprofil och sammanläggningen förväntas inte ha någon väsentlig inverkan på sammansättningen av tillgångarna i din fond samtliga fonder beaktade. Spets har en möjlighet att som lägst ha 75 procents exponering mot aktiemarknaden i jämförelse med Fronteer Harvests högre lägsta exponering om 90 procent. Vidare ändras betoning från placeringar på tillväxtmarknader till värdbaserade strategier oaktat marknad. 

För dig som andelsägare kommer fusionen att innebära att du får andelar i en fond som är en aktivt förvaltad aktiefond med samma risknivå och rekommenderad placeringshorisont. 

Andelsklassomföringen mellan fonderna sker enligt följande.  

 • Andelsklasserna F och L kommer att gå in i Spets andelsklass A (SEK). 
 • Andelsklasserna A, B och K kommer att gå in i Spets andelsklass D (NOK).

För Spets andelsklass A och D tillämpas ett minimibelopp per teckningstillfälle om 500 SEK respektive 500 NOK vilket skiljer sig för Fronteer Harvests andelsägare i klass A, B och F. 

Ovan innebär att investeringsvalutan kommer att förbli densamma för andelsägare som idag investerar i NOK.

Gällande beaktandet av hållbarhet så innebär det en skillnad för andelsägarna. Spets förvaltas på det sätt att hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål.

Fonderna skiljer sig vidare på det sätt att Spets inte har ett jämförelseindex.

Vidare innebär fusionen för dig som andelsägare att teckning och inlösen inte längre är veckovis utan kan ske vid varje bankdag. Ingen av fonderna har möjlighet att ta ut en avgift vid teckning eller inlösen. 

Särskilt om avgiftsstruktur

Fusionen innebär även skillnader i avgiftsstrukturen eftersom Spets inte tillämpar något fast förvaltningsavgift utan endast prestationsbaserad avgift. Prestationsbaserade avgiften för Spets andelklass A och D får högst uppgå till 30 procent av andelsklassens andel av Spets totala avkastning som överträffar fondens senaste all time high. För år 2020 var prestationsbaserade avgiften noll procent då vi valde att inte ta ut den.

För andelsägare som tillhör en andelsklass med prestationsbaserad avgift kommer avgiften beräknas fram till fusionsdagen. Därefter kommer avgiften beräknas enligt villkoren för Spets respektive andelsklass. Vid fusionstillfället kan således andelskursen understiga brytpunkten (all time high).

För övriga andelsägare innebär fusionen att det inte längre kommer att utgå någon fast förvaltningsavgift utan endast en prestationsbaserad avgift.

Detta innebär sammantaget att du inte kommer att betala en prestationsbaserad avgift utan att ha tagit del av en uppgång.

Genomförandet av sammanläggningen

Finansinspektionen har den 18 maj 2021 gett sitt tillstånd till sammanläggningen.

Sammanläggningen kommer att genomföras den 18 augusti 2021.

Om du inte säljer dina andelar i den veckohandlade fonden Fronteer Harvest senast den 11 augusti 2021 före klockan 11:00 kommer dina andelar i din nuvarande fond att föras över till Spets på fusionsdagen. Begäran om teckning eller inlösen som inkommer efter brytpunkten kommer att verkställas per fusionsdagen. Den 17 augusti sker avstämning och fusion sker till det NAV och utbytesförhållande som beräknas denna dag.

Vid sammanläggningen fastställs alla tillgångar och eventuella skulder i din fond och överförs till Spets. Eventuella upplupna intäkter kommer att realiseras innan sammanläggningen genomförs. Tillgångarna förs över av fondernas förvaringsinstitut som är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och DNB Bank ASA, Filial Sverige. I samband med denna överföring erhåller du nya andelar i Spets till ett marknadsvärde som motsvarar marknadsvärdet av dina fondandelar som du har i din nuvarande fond. Detta innebär att värdet på dina nya andelar kommer att vara oförändrat efter sammanläggningen. Antalet fondandelar och kursen per fondandel kommer däremot att vara annorlunda eftersom andelskurserna för de båda fonderna skiljer sig åt.

ISEC Services AB kommer att administrera utgivningen av andelar. Bekräftelser på bytet från en överlåtande fond till Spets kommer att distribueras till alla andelsägare.  

Rättigheter för dig som andelsägare 

Som andelsägare har du alltid rätt att kostnadsfritt köpa och sälja andelar i fonden. Försäljning av fondandelar kan ge upphov till skatt på eventuella kapitalvinster. Sammanläggningen i sig innebär inga skattekonsekvenser för dig som är skattskyldig i Sverige och medför heller inga kostnader.

Ytterligare information

Vi vill uppmana dig att ta del av den information om Spets i det faktablad som bifogas detta brev samt i fondens informationsbroschyr som finns på www.isec.com/funds. Faktabladet innehåller basfakta för investerare och syftar till att ge tydlig information om fondens placeringsinriktning, avgifter samt de risker som är förknippade med en investering i fonden. Allt material kan även kostnadsfritt beställas genom att kontakta ISEC Services AB.

Vår externa revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har inför sammanläggningen granskat metoderna som används för bland annat värdera tillgångar och skulder. Vänligen kontakta oss om du önskar få en kopia av revisorsyttrandet. Yttrandet återfinns också på www.isec.com/funds.

Om du har några frågor med anledning av sammanläggningen eller önskar ta del av mer material är du alltid välkommen att kontakta oss eller Fair Investments Sweden AB. Kontaktuppgifter finner du här nedan.

ISEC Services ABe-post: fundadmin@isec.comtelnr: +46 (0)8 509 313 60
Fair Investments Sweden ABe-post: backoffice@fairinvestments.setelnr: +46 (0)8 55 77 99 00

Vänliga hälsningar 

ISEC Services AB

Helena Unander-Scharin, verkställande direktör  


5 Jul 2021

Information till dig som sparar i Harvest Global Corporate Bonds

Du får denna information eftersom du sparar i någon av våra fonder Fronteer Harvest, Harvest Opportunities Fund eller Harvest Global Corporate Bonds (överlåtande fonder). Vi vill med detta brev informera dig om att din fond kommer att läggas samman med värdepappersfonden Spets.

Efter en tid med minskat intresse för de överlåtande fonderna och därmed försämrade förutsättningar för en effektiv förvaltning ur både ett placerings- och kostnadsperspektiv övertog Fair Investments Sweden AB förvaltningen av fonderna. Med anledning av att både överlåtande och övertagande fonder numera har samma förvaltare kan en mer effektiv förvaltning uppnås genom att fonderna fusioneras.

Sammanläggningen är godkänd av Finansinspektionen och kommer att ske den 18 augusti 2021.

Du behöver inte göra något med anledning av denna information.

Om Spets

Spets är en aktivt förvaltad global aktiefond som inriktar sig på placeringar enligt värdebaserade strategier för att över tid skapa värdetillväxt. Både kvalitativa och kvantitativa metoder används i analysarbetet för att avgöra vilka bolag som Fondens medel kan placeras i. Fondens exponering mot aktiemarknaden kommer i normalfallet vara nära 100 procent av Fondens medel, och som lägst 75 procent. Fondens medel får vara placerade i överlåtbara värdepapper, penning­marknads­instrument, fondandelar samt på konto i kreditinstitut. Fondens medel får inte placeras i sådana överlåtbara värdepapper och penning­marknads­instrument som avses i 5 kap. 5 § LVF eller derivatinstrument.

Fondens målsättning är att åstadkomma en hög riskjusterad avkastning som över en konjunktur­cykel överträffar värde­utvecklingen på de aktie­marknader som Fonden vid var tid placerar på.

Fondens medel får placeras utan begränsning av bransch eller geografiskt område. Fonden följer inget jämförelseindex.

Vad innebär sammanläggningen för dig som sparar i en överlåtande fond? 

Som andelsägare i Harvest Global Corporate Bonds innebär fusionen en ökad risknivå (från fyra till fem) och längre rekommenderad placeringshorisont (från tre till fem år).

Dem huvudsakliga skillnaden är att Harvest Global Corporate Bonds är en global obligationsfond med exponering via en mottagarfond, medan Spets är en direktinvesterande global aktiefond med krav på exponering mot aktiemarknaden mellan 75 och 100 procent och tillämpar istället värdebaserade strategier för att över tid skapa värdetillväxt utan geografiska eller branschspecifika begränsningar.

Samt att för dig som andelsägare innebär fusionen således att dina andelar inte kommer att vara i en matarfond till AQR UCITS Funds – AQR Systematic Fixed Income: Global Investment Grade Corporate UCITS Fund. Din investering kommer istället förvaltas i enlighet med Spets fondbestämmelser.

Vidare skiljer sig fonderna åt i vilka instrument fondens medel kan placeras i. Spets har till skillnad från Harvest Global Corporate Bonds inte möjlighet att

 • använda sådana tekniker och instrument som avses i 25 kap. 21 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9:) om värdepappersfonder för öka avkastningen och skapa hävstång i fonden, samt
 • placera fondens medel i derivatinstrument, inklusive sådana derivatinstrument som avses i 5 kap. 12 § 2 st. LVF, s.k. OTC-derivat, såsom ett led i Fondens placeringsinriktning eller för att valutasäkra andelsklasser.

Således sker ingen ändring i valuta. Fonderna skiljer sig beträffande belopp för lägsta initiala och löpande teckningsbelopp. Spets tillämpar minimumbelopp om 1 000 som initialt teckningsbelopp respektive 500 per teckningstillfälle i andelsklassens valuta.

Fonderna skiljer sig vidare på det sätt att Spets till skillnad från Harvest Global Corporate Bonds inte har ett jämförelseindex. 

Gällande beaktandet av hållbarhet så innebär det en skillnad för andelsägarna. Spets förvaltas på det sätt att hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål.

Ingen av fonden har möjlighet att ta ut en avgift vid teckning eller inlösen.

Ingen av fonderna har möjlighet att ta ut en avgift vid teckning eller inlösen.

Särskilt om avgiftsstruktur

Fusionen innebär även skillnader i avgiftsstrukturen eftersom Spets inte tillämpar något fast förvaltningsavgift utan endast prestationsbaserad avgift. Prestationsbaserade avgiften för Spets andelklass A och D får högst uppgå till 30 procent av andelsklassens andel av Spets totala avkastning som överträffar fondens senaste all time high. För år 2020 var prestationsbaserade avgiften noll procent då vi valde att inte ta ut den.

Detta innebär sammantaget att du inte längre kommer att belastas med en fast förvaltningsavgift samt att du inte kommer att betala en prestationsbaserad avgift utan att ha tagit del av en uppgång.

Genomförandet av sammanläggningen 

Finansinspektionen har den 18 maj 2021 gett sitt tillstånd till sammanläggningen. 

Sammanläggningen kommer att genomföras den 18 augusti 2021.

Om du inte säljer dina andelar i en överlåtande fond senast den 16 augusti 2021 före klockan 11:00 kommer dina andelar i din nuvarande fond att föras över till Spets. Begäran om teckning eller inlösen som inkommer efter brytpunkten kommer att verkställas per fusionsdagen. Den 17 augusti sker avstämning och fusion sker till det NAV och utbytesförhållande som beräknas denna dag.

Vid sammanläggningen fastställs alla tillgångar och eventuella skulder i din fond och överförs till Spets. Eventuella upplupna intäkter kommer att realiseras innan sammanläggningen genomförs. Tillgångarna förs över av fondernas förvaringsinstitut som är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ) och DNB Bank ASA, Filial Sverige. I samband med denna överföring erhåller du nya andelar i Spets till ett marknadsvärde som motsvarar marknadsvärdet av dina fondandelar som du har i din nuvarande fond. Detta innebär att värdet på dina nya andelar kommer att vara oförändrat efter sammanläggningen. Antalet fondandelar och kursen per fondandel kommer däremot att vara annorlunda eftersom andelskurserna för de båda fonderna skiljer sig åt. 

ISEC Services AB kommer att administrera utgivningen av andelar. Bekräftelser på bytet från en överlåtande fond till Spets kommer att distribueras till alla andelsägare.

Rättigheter för dig som andelsägare

Som andelsägare har du alltid rätt att kostnadsfritt köpa och sälja andelar i fonden. Försäljning av fondandelar kan ge upphov till skatt på eventuella kapitalvinster.

Sammanläggningen i sig innebär inga skattekonsekvenser för dig som är skattskyldig i Sverige och medför heller inga kostnader.

Ytterligare information

Vi vill uppmana dig att ta del av den information om Spets i det faktablad som bifogas detta brev samt i fondens informationsbroschyr som finns på www.isec.com/funds. Faktabladet innehåller basfakta för investerare och syftar till att ge tydlig information om fondens placeringsinriktning, avgifter samt de risker som är förknippade med en investering i fonden. Allt material kan även kostnadsfritt beställas genom att kontakta ISEC Services AB.

Vår externa revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har inför sammanläggningen granskat metoderna som används för bland annat värdera tillgångar och skulder. Vänligen kontakta oss om du önskar få en kopia av revisorsyttrandet. Yttrandet återfinns också på www.isec.com/funds.

Om du har några frågor med anledning av sammanläggningen eller önskar ta del av mer material är du alltid välkommen att kontakta oss eller Fair Investments Sweden AB. Kontaktuppgifter finner du här nedan.

ISEC Services ABe-post: fundadmin@isec.comtelnr: +46 (0)8 509 313 60
Fair Investments Sweden ABe-post: backoffice@fairinvestments.setelnr: +46 (0)8 55 77 99 00

Vänliga hälsningar 

ISEC Services 

Helena Unander-Scharin, verkställande direktör


5 Jul 2021


Information till dig som sparar i Harvest Opportunities Fund

Du får denna information eftersom du sparar i vår någon av våra fonder Fronteer Harvest, Harvest Opportunities Fund eller Harvest Global Corporate Bonds (överlåtande fonder). Vi vill med detta brev informera dig om att din fond kommer att läggas samman med värdepappersfonden Spets.

Efter en tid med minskat intresse för de överlåtande fonderna och därmed försämrade förutsättningar för en effektiv förvaltning ur både ett placerings- och kostnadsperspektiv övertog Fair Investments Sweden AB förvaltningen av fonderna. Med anledning av att både överlåtande och övertagande fonder numera har samma förvaltare kan en mer effektiv förvaltning uppnås genom att fonderna fusioneras.

Sammanläggningen är godkänd av Finansinspektionen och kommer att ske den 18 augusti 2021. 

Du behöver inte göra något med anledning av denna information  

Om Spets

Spets är en aktivt förvaltad global aktiefond som inriktar sig på placeringar enligt värdebaserade strategier för att över tid skapa värdetillväxt. Både kvalitativa och kvantitativa metoder används i analysarbetet för att avgöra vilka bolag som Fondens medel kan placeras i. Fondens exponering mot aktiemarknaden kommer i normalfallet vara nära 100 procent av Fondens medel, och som lägst 75 procent. Fondens medel får vara placerade i överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, fondandelar samt på konto i kreditinstitut. Fondens medel får inte placeras i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF eller derivatinstrument. 

Fondens målsättning är att åstadkomma en hög riskjusterad avkastning som över en konjunkturcykel överträffar värdeutvecklingen på de aktiemarknader som Fonden vid var tid placerar på. 

Fondens medel får placeras utan begränsning av bransch eller geografiskt område. Fonden följer inget jämförelseindex.

Vad innebär sammanläggningen för dig som sparar i Fronteer Harvest?  

För dig som andelsägare i Harvest Opportunities Fund kommer fusionen innebära att du får andelar i en fond som är en aktivt förvaltad aktiefond med samma risknivå och rekommenderad placeringshorisont.

Huvudsakligen innebär fusionen för dig som andelsägare att fonden inte längre företrädesvis placerar i stora bolag (large-cap), medelstora bolag (mid-cap) och små bolag (small-cap) i både utvecklade marknader och tillväxtmarknader. Spets är en aktivt förvaltad global aktiefond med krav på exponering mot aktiemarknaden mellan 75 och 100 procent och tillämpar istället värdebaserade strategier för att över tid skapa värdetillväxt utan geografiska eller branschspecifika begränsningar. 

Vidare skiljer sig fonderna åt i vilka instrument fondens medel kan placeras i. Spets har till skillnad från Harvest Opportunities Fund inte möjlighet att

 • använda sådana tekniker och instrument som avses i 25 kap. 21 § Finansinspektionens föreskrifter (FFFS 2013:9:) om värdepappersfonder för öka avkastningen och skapa hävstång i fonden, 
 • Placera fondens medel i sådana överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument som avses i 5 kap. 5 § LVF, 
 • Placera fondens medel i derivatinstrument, inklusive sådana derivatinstrument som avses i 5 kap. 12 § 2 st. LVF, s.k. OTC-derivat, såsom ett led i Fondens placeringsinriktning, samt 
 • Valutasäkra vissa andelsklasser.

Vidare innebär fusionen att det inte längre kommer att utgå någon fast förvaltningsavgift utan endast en prestationsbaserad avgift, läs vidare nedan.

Andelsklassomföringen mellan fonderna sker enligt följande 

 • Andelsklass D kommer att gå in i Spets andelsklass A (SEK).
 • Andelsklass A kommer att gå in i Spets andelsklass D (NOK).

Således sker ingen ändring i valuta eller lägsta teckningsbelopp.

Gällande beaktandet av hållbarhet så innebär det en skillnad för andelsägarna. Spets förvaltas på det sätt att hållbarhetsrisker integreras i investeringsbeslut, utan att fonden främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbar investering som mål. Ingen av fonden har möjlighet att ta ut en avgift vid teckning eller inlösen. 

Särskilt om avgiftsstruktur 

Fusionen innebär även skillnader i avgiftsstrukturen eftersom Spets inte tillämpar något fast förvaltningsavgift utan endast prestationsbaserad avgift. Prestationsbaserade avgiften för Spets andelklass A och D får högst uppgå till 30 procent av andelsklassens andel av Spets totala avkastning som överträffar fondens senaste all time high. För år 2020 var prestationsbaserade avgiften noll procent då vi valde att inte ta ut den. 

För andelsägare som tillhör en andelsklass med prestationsbaserad avgift kommer avgiften beräknas fram till och med fusionsdagen. Därefter kommer avgiften beräknas enligt villkoren för Spets respektive andelsklass. Vid fusionstillfället kan således andelskursen understiga brytpunkten (all time high). 

Detta innebär sammantaget att du inte längre kommer att belastas med en fast förvaltningsavgift samt att du inte kommer att betala en prestationsbaserad avgift utan att ha tagit del av en uppgång.

Genomförandet av sammanläggningen 

Finansinspektionen har den 18 maj 2021 gett sitt tillstånd till sammanläggningen.

Sammanläggningen kommer att genomföras den 18 augusti 2021.

Om du inte säljer dina andelar i en överlåtande fond senast den 16 augusti 2021 före klockan 11:00 kommer dina andelar i din nuvarande fond att föras över till Spets. Begäran om teckning eller inlösen som inkommer efter brytpunkten kommer att verkställas per fusionsdagen. Den 17 augusti sker avstämning och fusion sker till det NAV och utbytesförhållande som beräknas denna dag.

Vid sammanläggningen fastställs alla tillgångar och eventuella skulder i din fond och överförs till Spets. Eventuella upplupna intäkter kommer att realiseras innan sammanläggningen genomförs. Tillgångarna förs över av fondernas förvaringsinstitut som är Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ). I samband med denna överföring erhåller du nya andelar i Spets till ett marknadsvärde som motsvarar marknadsvärdet av dina fondandelar som du har i din nuvarande fond. Detta innebär att värdet på dina nya andelar kommer att vara oförändrat efter sammanläggningen. Antalet fondandelar och kursen per fondandel kommer däremot att vara annorlunda eftersom andelskurserna för de båda fonderna skiljer sig åt.

ISEC Services AB kommer att administrera utgivningen av andelar. Bekräftelser på bytet från en överlåtande fond till Spets kommer att distribueras till alla andelsägare.

Rättigheter för dig som andelsägare

Som andelsägare har du alltid rätt att kostnadsfritt köpa och sälja andelar i fonden. Försäljning av fondandelar kan ge upphov till skatt på eventuella kapitalvinster.

Sammanläggningen i sig innebär inga skattekonsekvenser för dig som är skattskyldig i Sverige och medför heller inga kostnader.

Ytterligare information 

Vi vill uppmana dig att ta del av den information om Spets i det faktablad som bifogas detta brev samt i fondens informationsbroschyr som finns på www.isec.com/funds. Faktabladet innehåller basfakta för investerare och syftar till att ge tydlig information om fondens placeringsinriktning, avgifter samt de risker som är förknippade med en investering i fonden. Allt material kan även kostnadsfritt beställas genom att kontakta ISEC Services AB.

Vår externa revisor Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har inför sammanläggningen granskat metoderna som används för bland annat värdera tillgångar och skulder. Vänligen kontakta oss om du önskar få en kopia av revisorsyttrandet. Yttrandet återfinns också på www.isec.com/funds.

Om du har några frågor med anledning av sammanläggningen eller önskar ta del av mer material är du alltid välkommen att kontakta oss eller Fair Investments Sweden AB. Kontaktuppgifter finner du här nedan.

ISEC Services ABe-post: fundadmin@isec.comtelnr: +46 (0)8 509 313 60
Fair Investments Sweden ABe-post: backoffice@fairinvestments.setelnr: +46 (0)8 55 77 99 00

Vänliga hälsningar 

ISEC Services AB

Helena Unander-Scharin, verkställande direktör  29 Jun 2021

Information till dig som andelsägare i Finansco Dynamisk Allokering A

Du får detta brev eftersom du äger andelar i Finansco Dynamisk Allokering A.

ISEC Services AB står under tillsyn av Finansinspektionen och är ansvarigt fondbolag för Finansco Dynamisk Allokering A. Finansco Forvaltning AS har anförtrotts uppgiften att förvalta fondens tillgångar.

Vi vill informera dig om att vi har gjort ändringar i fondbestämmelserna för Finansco Dynamisk Allokering A. Ändringarna godkändes av Finansinspektionen idag, den 28 juni 2021 och träder i kraft den 28 juli 2021.

Du behöver inte göra något med anledning av detta brev.

Vad innebär ändringarna för dig som sparare i Finansco Dynamisk Allokering A?

Ändringarna görs som ett led i ett pågående arbete med att förbättra enhetligheten i och allmänt förtydliga fondbestämmelserna för Fondbolagets samtliga fonder. En stor del av ändringarna i de aktuella fondbestämmelserna utgörs således av redaktionell karaktär.

Av mer materiell art är följande ändringar:

§ 4 Fondens målsättning har förtydligats på det sätt att mottagarfondens målsättning uttryckligen framgår.

§ 5 Fondens möjlighet att hålla likvida medel har förtydligats på det sätt att det nu framgår att högst 15 % av fondens medel får placeras i likvida medel när det behövs för fondens förvaltning.

§ 8 Värderingsprinciperna för värderingen av tillgångarna i fonden har förtydligats.

§ 9 Bryttiderna för teckning och inlösen lyfts ut ur fondbestämmelserna och framgår efter ändringarna endast i fondens informationsbroschyr. Detta innebär att bryttiderna hädanefter kan ändras utan att fondbestämmelserna behöver ändras och att det därmed inte finns ett krav på särskild underrättelse om detta till dig som andelsägare. Du finner alltid aktuella bryttider i fondens informationsbroschyr. Vid förestående ändringar aviserar vi alltid om ändringarna i god tid innan de träder i kraft i fondens informationsbroschyr. För närvarande gäller samma bryttider som tidigare.

Vidare införs en förtydligande skrivning om att nya andelsägare först behöver bli godkända som kunder av oss, i egenskap av fondbolag, innan en investering kan ske i Fonden. Detta med anledning av penningtvättslagen.

§ 11 Avgifterna i fonden ändras. Mer information om de nya avgifterna finns i fondens informationsbroschyr. Ändringarna är i korthet följande:

Den högsta fasta förvaltningsavgiften sänks från 1,75 procent till 1 procent.

Högsta prestationsbaserad avgift höjs från 10 procent till 15 procent av den del av avkastningen som överstiger Fondens avkastningströskel.

§ 15 Det förtydligas under vilka förutsättningar andelsägare kan pantsätta och överlåta fondandelar och det införs en möjlighet för ISEC att ta ut en administrativ avgift om maximalt 1 procent respektive 500 kronor vid sådana händelser.

§ 16 Ansvarsbegränsningen utvidgas något, dock gäller alltjämt det lagstadgade skyddet för andelsägarna.

§ 17 Förtydliganden gällande tillåtna investerare införs.

Vi vill uppmärksamma dig på att en eventuell försäljning av andelarna i Fonden kan utlösa kapitalvinstbeskattning.


Sammantaget innebär det för dig som andelsägare att fonden förvaltas som tidigare men till en sänkt fast förvaltningsavgift och höjd prestationsbaserad avgift när fonden presterar bättre än det tidigare högsta värdet. Utöver detta införs en möjlighet för dig som andelsägare att överlåta andelar och att fondbolaget i samband med överlåtelse (och pantsättning) har rätt att ta ut en administrativ avgift vilket tidigare inte var möjligt. Du som andelsägare kan behöva ta del av den senaste versionen av informationsbroschyren för att se vilka bryttider som gäller inför din teckning eller inlösen av fondandelar.

Vi rekommenderar att du tar del av de uppdaterade fondbestämmelserna som finns tillgängliga på vår hemsida www.isec.com/funds. Där finner du även fondens informationsbroschyr och faktablad.

Du som andelsägare har som vanligt rätt att när som helst lösa in dina andelar i fonden. Om du önskar lösa in dina andelar innan ändringarna i fondbestämmelserna träder i kraft behöver du göra detta innan 28 juli 2021. Inlösen kan göras varje bankdag och är alltid kostnadsfritt.

Om du har frågor eller vill veta mer är du välkommen att kontakta vår kundtjänst på telefon 08‑509 313 60 eller e-post fundadmin@isec.com.


Vänliga hälsningar

ISEC Services AB

Helena Unander-Scharin,

verkställande direktör


29 Jun 2021

Information till dig som sparar i Humle Sverigefond

Du får detta brev eftersom du sparar i fonden Humle Sverigefond. Vi vill med detta brev informera dig om att fondens fondbestämmelser kommer att ändras den 9 juli 2021.

Din fond kommer fortsatt att förvaltas på samma sätt som tidigare och du behöver inte göra något med anledning av detta brev.

Vad innebär ändringarna för dig som sparar i Humle Sverigefond?

Ändringarna innebär i huvudsak att fonden kommer att införa ytterligare andelsklasser och att du som sparare kommer att med bibehållna villkor, men nu utan lägsta belopp för löpande teckning, tillhöra andelsklass A.

Vidare införs en möjlighet för fondbolaget att ta en avgift om högst två procent för korttidshandel (inlösen inom 30 dagar) som återförs fonden och kan tillämpas från det att fondbestämmelserna har trätt i kraft. Syftet är att kvarvarande andelsägare inte ska belastas med kostnader hänförliga en sådan inlösen.

Du som andelsägare har således alltid rätt att kostnadsfritt lösa in dina andelar men kan efter det att ändringarna ska tillämpas belastas med en avgift vid korttidshandel.

Ändringarna kommer inte att medföra några andra ändringar av avgifter, arvoden och kostnader i din fond. För aktuella avgifter hänvisas till fondens faktablad som återfinns på www.isec.com/funds.

Vilka andelsklasser kommer att finnas?

Efter ändringarna trätt i kraft kommer följande andelsklasser med tillhörande villkor finnas.

Andelsklass

Lägsta initialt teckningsbelopp (SEK)

Utdelande

Fast förvaltningsavgift
(procent)

Annat villkor

A

100

NEJ

1,26

NEJ

B

10 000 000

NEJ

0,9

NEJ

C

10 000 000

JA

0,9

NEJ

D

100

NEJ

0,9

JA


Om du har några frågor med anledning av ändringarna eller önskar ta del av mer material är du alltid välkommen att kontakta oss enligt nedan:

E-post: fundadmin@isec.com

Telnr: +46 (0)8 509 313 60

Vänliga hälsningar,

ISEC Services AB

Helena Unander-Scharin, verkställande direktör


29 Jun 2021

Information till dig som sparar i Humle Småbolagsfond

Du får detta brev eftersom du sparar i fonden Humle Småbolagsfond. Vi vill med detta brev informera dig om att fondens fondbestämmelser kommer att ändras den 9 juli 2021. Din fond kommer fortsatt att förvaltas på samma sätt som tidigare och du behöver inte göra något med anledning av detta brev.

Vad innebär ändringarna för dig som sparar i Humle Småbolagsfond?

Ändringarna innebär i huvudsak att fonden kommer att införa ytterligare andelsklasser och att du som sparare kommer att med bibehållna villkor, men nu utan lägsta belopp för löpande teckning, tillhöra andelsklass A.

Vidare införs en möjlighet för fondbolaget att ta en avgift om högst två procent för korttidshandel (inlösen inom 30 dagar) som återförs fonden och kan tillämpas från det att fondbestämmelserna har trätt i kraft. Syftet är att kvarvarande andelsägare inte ska belastas med kostnader hänförliga en sådan inlösen.

Du som andelsägare har således alltid rätt att kostnadsfritt lösa in dina andelar men kan efter det att ändringarna ska tillämpas belastas med en avgift vid korttidshandel.

Ändringarna kommer inte att medföra några andra ändringar av avgifter, arvoden och kostnader i din fond. För aktuella avgifter hänvisas till fondens faktablad som återfinns på www.isec.com/funds.

Vilka andelsklasser kommer att finnas?

Efter ändringarna trätt i kraft kommer följande andelsklasser med tillhörande villkor finnas.

Andelsklass

Lägsta initialt teckningsbelopp (SEK)

Utdelande

Fast förvaltningsavgift
(procent)

Annat villkor

A

100

NEJ

1,26

NEJ

B

10 000 000

NEJ

0,9

NEJ

C

10 000 000

JA

0,9

NEJ

D

100

NEJ

0,9

JA

Om du har några frågor med anledning av ändringarna eller önskar ta del av mer material är du alltid välkommen att kontakta oss enligt nedan:

E-post: fundadmin@isec.com

Telnr: +46 (0)8 509 313 60

Vänliga hälsningar

ISEC Services AB

Helena Unander-Scharin, verkställande direktör


10 Mars 2021

ISEC tar ännu ett kliv framåt gällande hållbarhet

ISEC har antagit en uppdaterad riktlinje för hållbarhet i samband med att Disclosure-förordningen (SFDR) träder i kraft. Dessutom utvecklas en ESG-modul för att stötta kapitalförvaltare i att ta hållbara investeringsbeslut.


ISEC har sedan länge varit engagerade i hållbarhetsfrågor. Redan 2014-2015 hölls en serie välbesökta seminarier kallade »Hållbar« med olika hållbarhetsexperter som föredragshållare. ISEC var också tidigt ute med att donera pengar till olika hållbarhetsprojekt och har genom åren bl.a. stöttat olika ESG-initiativ i Sudan och Indien. 2018 säkerställde dåvarande VD:n Bo Liljengren att ISEC anslöt sig till FNs initiativ UNPRI och lämnade en hållbarhetsdeklaration för hela koncernen. Under 2020 har dessutom webinarium hållits för alla befintliga kunder om den nya hållbarhetslagstiftningen.

Nu har det blivit dags att ta nästa steg i linje med denna strategi. I och med att Disclosure-förordningen (SFDR) träder i kraft har ISEC antagit en uppdaterad riktlinje för hållbarhet.

För samtliga ISEC Services fonder – inklusive ISEC First Fund med domicil i Luxemburg – så kommer man att beakta huvudsakligen negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer vid investeringsbeslut.

I ett antal fonder kommer man dessutom att ta ett steg längre och aktivt främja miljörelaterade och/eller sociala egenskaper. På sikt är ambitionen att ännu fler av ISEC:s fonder skall främja egenskaper som är positiva ur ESG-synpunkt.

ISEC nöjer sig dock inte med detta: ISEC Systems utvecklar dessutom f.n. en ESG-modul i Secura Portfolio i syfte att stötta kapitalförvaltarna vad avser hållbarhetsaspekter vid deras investeringsbeslut. Denna modul kommer att presenteras senare under våren.

»Från ISEC:s sida har vi alltid sett det som en styrka att vi inom samma koncern kan leverera inte bara system- och drifttjänster för fondbolag och kapitalförvaltare utan dessutom administrativa tjänster och själva har ett tillståndspliktigt fondbolag med egen compliance- och riskfunktion inom bolagets väggar. På så sätt kan vi garantera våra kunder att vi löpande håller koll på samtliga regelverksförändringar och säkra att såväl system, administrativa tjänster som fonderna i vårt fondhotell uppfyller vid var tid gällande lagkrav«, säger Mikkel Mördrup, vd ISEC Group.


Om Disclosure-förordningen

Den 10 mars 2021 träder den s.k. Disclosure-förordningen – nivå 1 (EU-förordning 2019/2088) i kraft.

Den innehåller bl.a. regler för hur fondbolag, kapitalförvaltare, finansiella rådgivare och andra finansiella aktörer ska informera sina investerare och kunder om hur de hanterar ESG-faktorer (Environmental, Social, Governance). Främst ska informationen redovisa hur aktören tar hänsyn till ESG-faktorer i kapitalförvaltning och riskhantering. Såväl policys som berörs av den nya lagstiftningen som hållbarhetsinformation avseende de finansiella produkter man tillhandahåller marknaden ska publiceras på företagets hemsida.

Mer information om den nya hållbarhetslagstiftningen finns på Finansinspektionens webb: https://www.fi.se/sv/publicerat/nyheter/2020/nya-regler-om-hallbarhetsrapportering/ samt EU-portalen: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/sv/TXT/?uri=CELEX:32019R2088


28 Jan 2021

ISEC öppnar åter Harvest Global Corporate Bonds för handel

Den 28 januari 2021 beslutade ISEC att åter öppna Harvest Global Corporate Bonds för handel. Det betyder att det nu är möjligt att teckna och lösa in andelar i fonden igen.

>Beslutet om senareläggning av handel i Harvest Global Corporate Bonds upphävs till följd av att ordnad avyttring har skett på ett sätt som säkerställer alla andelsägares intressen.

Andelsägare behöver inte göra någonting med anledning av detta beslut. De order som kommit in under tiden beslutet om senareläggningen har gällt kommer nu att verkställas i tur och ordning till andelsvärdet som fastställs den 28 januari.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta info[at]isec.com.


25 Jan 2021

Harvest Opportunities Fund öppen för handel.

Den 25 januari 2021 beslutade ISEC att åter öppna Harvest Opportunities Fund för handel. Det betyder att det nu är möjligt att teckna och lösa in andelar i fonden igen.

Beslutet om senareläggning av handel i Harvest Opportunities Fund upphävs till följd av att ordnad avyttring har skett på ett sätt som säkerställer alla andelsägares intressen.

Andelsägare behöver inte göra någonting med anledning av detta beslut. De order som kommit in under tiden beslutet om senareläggningen har gällt kommer nu att verkställas i tur och ordning till andelsvärdet som fastställs den 25 januari.

Vid frågor är ni välkomna att kontakta info[at]isec.com.


21 Jan 2021

Information om senareläggning i Harvest Global Corporate Bonds

ISEC har den 21 januari 2021 beslutat att senarelägga handel av fondandelar i värdepappersfonden Harvest Global Corporate Bonds. Syftet med beslutet är att säkerställa andelsägarnas intressen och likabehandling.

ISEC har per den 21 januari mottagit en stor och oväntad order om inlösen i Harvest Global Corporate Bonds. Ordens storlek gör att det inte är möjligt att omedelbart möta inlösensordern på ett sätt som säkerställer alla andelsägares intressen. ISECs värderingskommitté har med anledning av detta beslutat att senarelägga teckning och inlösen av fondandelar i fonden. Detta innebär att order om teckning och inlösen inte kan verkställas under tiden beslutet om senareläggning gäller.

Beslutet om senareläggning har fattats för att säkerställa andelsägarnas intresse och att alla andelsägare behandlas rättvist. Grunden till beslutet är att en skyndsam avyttring för att möta inlösensorder skulle innebära förhöjda risker och kostnader för de kvarvarande andelsägarna. En senareläggning möjliggör en lämpligare avyttringstakt av innehaven och fördela kostnaderna mellan alla andelsägare på ett rättvist sätt.

Andelsägare behöver inte göra någonting med anledning av detta beslut. De order som kommer in under tiden som beslutet om senareläggning kommer inte att kunna verkställas, utan dateras och sparas hos ISEC. Beslutet om senareläggning kommer att gälla så länge svårigheterna med att få en korrekt värdering kvarstår och så länge det är berättigat av hänsyn till andelsägares intressen och likabehandling. Så snart orsakerna till senareläggningen har upphört kommer beslutet hävas och inkomna order verkställas i tur och ordning till första möjliga kurs. När beslutet om senareläggning är hävt kommer information om detta att publiceras på vår hemsida.

För mer information eller vid frågor är ni välkomna att kontakta info[at]isec.com.


21 Jan 2021

Information om senareläggning i Harvest Opportunites Fund

ISEC har den 20 januari 2021 beslutat att senarelägga handel av fondandelar i värdepappersfonden Harvest Opportunities Fund. Syftet med beslutet är att säkerställa andelsägarnas intressen och likabehandling.

ISEC mottog den 20 januari en stor och oväntad order om inlösen i Harvest Opportunites Fund. Ordens storlek gör att det inte är möjligt att omedelbart möta inlösensordern på ett sätt som säkerställer alla andelsägares intressen. ISECs värderingskommitté har med anledning av detta beslutat att senarelägga teckning och inlösen av fondandelar i fonden. Detta innebär att order om teckning och inlösen inte kan verkställas under tiden beslutet om senareläggning gäller.

Beslutet om senareläggning har fattats för att säkerställa andelsägarnas intresse och att alla andelsägare behandlas rättvist. Grunden till beslutet är att en skyndsam avyttring för att möta inlösensorder skulle innebära förhöjda risker och kostnader för de kvarvarande andelsägarna. En senareläggning möjliggör en lämpligare avyttringstakt av innehaven och fördela kostnaderna mellan alla andelsägare på ett rättvist sätt.

Andelsägare behöver inte göra någonting med anledning av detta beslut. De order som kommer in under tiden som beslutet om senareläggning kommer inte att kunna verkställas, utan dateras och sparas hos ISEC. Beslutet om senareläggning kommer att gälla så länge svårigheterna med att få en korrekt värdering kvarstår och så länge det är berättigat av hänsyn till andelsägares intressen och likabehandling. Så snart orsakerna till senareläggningen har upphört kommer beslutet hävas och inkomna order verkställas i tur och ordning till första möjliga kurs. När beslutet om senareläggning är hävt kommer information om detta att publiceras på vår hemsida.

För mer information eller vid frågor är ni välkomna att kontakta info[at]isec.com.


18 Jan 2021

Information till andelsägare i Fronteer Harvest, Harvest Opportunites Fund och Harvest Global Corporate Bonds

Från och med den 18 januari 2021, kommer Fair Investments Sweden AB att på uppdrag av ISEC Services AB överta förvaltningen av fonderna Fronteer Harvest, Harvest Opportunites Fund och Harvest Global Corporate Bonds från Harvest Funds AB.


11 Jan 2021

Information till andelsägare i Humle Sverigefond och Humle Småbolagsfond

Från och med den 11 januari 2021, kommer Atle Investment Services AB att på uppdrag av ISEC Services AB överta förvaltningen av fonderna Humle Småbolagsfond och Humle Sverigefond från Söderberg & Partners.


Nyheter 2020 Äldre nyheter